ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

โพล ม.อ. สำรวจ ชาวสวนยางใต้แบกหนี้หัวโต หลังวิกฤตราคายาง

ม.อ.โพล เผยผลสำรวจผลกระทบจากวิกฤตราคายางในภาคใต้ เดือนกันยายน 2559 พบได้รับผลกระทบระดับ “มาก” ร้อยละ 40 เช่นเดียวกับหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 2 เท่า และฉุดความสุขของชาวสวนยางจังหวัดสงขลา ให้ลดลงจากก่อนวิกฤติราคายาง ถึงร้อยละ 32 ขณะที่ชาวสวนยางตรังยังมีความสุขมากที่สุด เพราะรับผลกระทบน้อยที่สุด


คณะทํางานการสํารวจความคิดเห็น ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึงผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวสวนยางภาคใต้ จากผลกระทบวิกฤตราคายาง การปรับตัวและความต้องการเร่งด่วนของชาวสวนยางภาคใต้ โดยสอบถามชาวสวนยางในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ช่วงเดือนกันยายน 2559 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนา บริหารจัดการ และแก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวสวนยางภาคใต้

พบว่า วิกฤติดังกล่าวมีผลกระทบต่อครอบครัวชาวสวนยางในระดับมาก ร้อยละ 40.8 ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอ กระทบการศึกษาบุตร และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดยะลามีผลกระทบต่อครอบครัวมากที่สุด ส่วนจังหวัดตรังมีผลกระทบน้อยที่สุด และเกิดผลกระทบต่อชุมชนสังคม โดยมีโจรชุกชุม การลักเล็กขโมยน้อยเพิ่มขึ้น พึ่งพาช่วยเหลือกันน้อยลง และมีการย้ายถิ่นเข้าเมืองเพิ่มขึ้น 


ด้านหนี้สิน มีจํานวนครัวเรือนชาวสวนยางที่มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น 2 เท่า จากก่อนเกิดวิกฤต โดยจังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีภาระหนี้สินมากที่สุดทั้งก่อนและขณะวิกฤติราคายาง คือจังหวัดยะลา ส่วนจังหวัดที่อัตราการเพิ่มของหนี้สินสูงที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต ส่วนชุมพรมีหนี้สินน้อยที่สุด วิกฤตดังกล่าว ทำให้ชาวสวนยางภาคใต้บางส่วนต้องปรับตัว โดยประหยัดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 67 เปลี่ยนไปประกอบอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพการเกษตร ร้อยละ 3.0

ชาวสวนยางภาคใต้ มีความสุขลดลงจากก่อนวิกฤติราคายาง ประมาณร้อยละ 20 จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขในเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดภายใต้วิกฤติราคายางในปัจจุบันคือ จังหวัดตรัง ส่วนความสุขน้อยที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต และสงขลา โดยชาวสวนยางจังหวัดสงขลามีความสุขลดลงจากก่อนวิกฤติราคายางมากที่สุดถึงร้อยละ 32

จากการสอบถามพบว่า ความเร่งด่วนที่ต้องการจากภาครัฐ คือต้องการให้ส่งเสริมอาชีพเสริมภาคเกษตร สนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร พักชําระหนี้ที่เกิดจากการลงทุนทําสวนยาง หาแนวทางลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
Advertivsing

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม