ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เทคนิคให้ “ปุ๋ยปาล์ม” เพื่อเพิ่มผลผลิต

ปลูกพืชหวังผล ปลูกปาล์มก็ต้องหวังทะลายปาล์ม ดกๆ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปีสูง เท่าๆ กับเงินในกระเป๋าที่จะเพิ่มสูงขึ้น แต่จะใส่ปุ๋ยสูตรอะไร ใส่เท่าไหร่ และใส่อย่างไร จึงจะได้อย่างที่คาดหวัง

ลองอ่านบทความเรื่อง เทคนิคการให้ปุ๋ยกับปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว เขียนโดย อ.ธีระพงศ์ จันทรนิยม นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลผลิตปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตในสวนปาล์มได้อย่างดี
━━━━━━━━━━━━━━━
Hightlight :
สูตรปุ๋ย และชนิดของปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันให้ผลผลิต
 วิธีสังเกตว่าต้นปาล์มเบื้องต้น ว่าได้ธาตุอาหารเพียงพอหรือไม่ และขาดธาตุอาหารตัวไหนบ้าง
 ตัวอย่างการใส่ปุ๋ยตามอาการของต้นปาล์ม
━━━━━━━━━━━━━━━
เนื้อหาในบทความนี้ เริ่มจากการศึกษาต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตอายุ 9 ปี พบว่าต้องการธาตุอาหารโพแทสเซียม 55.5 กก./ไร่/ปี ไนโตรเจน 37.5 กก./ไร่/ปี แคลเซียม 16.0 กก./ไร่/ปี แมกนีเซียม 9.5  กก./ไร่/ปี และฟอสฟอรัส 6.0 กก./ไร่/ปี เพื่อการเจริญเติบโต

ขณะเดียวกันในธาตุอาหารจะสูญเสียไปกับผลผลิตทะลายสดที่ตัดออกไปขาย พบว่า เมื่อตัดทะลายสด 1,000 กก. จะสูญเสียธาตุโพแทสเซียม 3.71 กก. สูญเสียไนโตรเจน 2.94 กก. สูญเสียแคลเซียม 0.80 กก. สูญเสียแมกนีเซียม 0.77 กก. และสูญเสียฟอสฟอรัส 0.44 กก.

ธาตุอาหารที่สูญเสียไปมากที่สุดคือ โพแทสเซียม (K) รองลงมาได้แก่ ไนโตรเจน (N) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และฟอสฟอรัส (P)

สูตรปุ๋ยของปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรจะเป็นอย่างไร

หากเปรียบเทียบสัดส่วนของธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับการเจริญเติบโต และสูญเสียไปกับทะลายปาล์มพบว่า สัดส่วนของ โพแทสเซียม 8.84 กก.  ไนโตรเจน 6.46  กก.  แคลเซียม 2.27  กก.  แมกนีเซียม 1.68 กก.  และฟอสฟอรัส 1.0 กก.  หรือถ้าเปรียบเทียบปุ๋ยที่ใช้ (ปกติจะไม่มี Ca) อัตราธาตุอาหารของปุ๋ยปาล์ม คือ N : P2O5 : K2O : MgO จะมีค่าเท่ากับ 7 : 2 : 11 : 3 หรือ เท่ากับสูตรปุ๋ย 21 : 6 : 33 : 6 ซึ่งปุ๋ยสูตรนี้จะคำนวณจากปริมาณธาตุอาหารที่ใช้เพื่อการเจริญเติบโตและชดเชยผลผลิตที่สูญเสียไปกับทะลายเท่านั้น

แต่ถ้าหากดินที่ปลูกปาล์มเป็นดินที่มีฟอสฟอรัสต่ำ สูตรปุ๋ยจะต้องเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัส ดังนั้นสูตรปุ๋ยที่ใช้อาจจะเป็น 21-10-33-6 ก็ได้

ดังนั้นจะเห็นว่าปาล์มต้องการธาตุโพแทสเซียมมากที่สุด รองลงมาคือ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ต้องการให้ปริมาณที่ต่ำสุด ดังนั้นในการใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 ให้กับปาล์มนั้นจะมีธ่ตุอาหารไม่เพียงพอ หากจะใช้สูตร 15-15-15 ก็จะต้องเติมสูตร 21-0-0 และ 0-0-60 ลงไปด้วย เพื่อให้สัดส่วนปุ๋ยใกล้เคียงกับ 7 : 2 : 11 
ชนิดปุ๋ยที่ใช้ในสวนปาล์ม

ปุ๋ยที่ใช้ในสวนปาล์มสามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก เนื่องจากปุ๋ยเคมีมีปริมาณธาตุอาหารสูงเพียงพอกับความต้องการของปาล์ม

ส่วนปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นการเสริมเพื่อปรับปรุงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอสำหรับปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ที่มีโพแทสเซียมสูงจะหายาก

สำหรับปุ๋ยเคมีที่ใช้ควรเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยว เช่น ไนโตรเจน ใช้ 46-0-0 หรือ 21-0-0 ฟอสฟอรัสสูง ใช้ 18-46-0 และใช้ 0-0-60 เป็นโพแทสเซียม ส่วนแมกนีเซียมอาจใช้โดโลไมท์ หรือ คีเซอร์ไรด์

การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นแบบปุ๋ยเชิงเดี่ยวจะสะดวกมากกว่า กรณีที่ปาล์มแสดงอาการขาดธาตุอาหารจะแก้ไขได้ง่าย เช่น ปีที่ผ่านมามีใช้ 0-0-60 อัตรา 3 กก./ต้น/ปี แต่พบว่าปาล์มยังยังแสดงอาการขาดธาตุโพแทสเซียม ก็ให้ใส่ปุ๋ย 0-0-60 เพิ่มเป็น 3.5-4.0 กก./ต้น/ปี

แต่ถ้าปีที่ผ่านมาใช้ปุ๋ยสูตร 21-10-33 อัตรา 6 กก./ต้น/ปี หากพบว่าปาล์มแสดงอาการขาดธาตุโพแทสเซียม ให้เพิ่มปุ๋ย 21-10-33 เป็น 7 กก./ต้น/ปี เป็นต้น แต่การคำนวณปริมาณปุ๋ยแบบนี้ต้นปาล์มจะได้รับโพแทสเซียมเพียงพอ แต่ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจะเพิ่มโดยไม่จำเป็น

ทราบได้อย่างไรว่าต้นปาล์มได้รับธาตุอาหารเพียงพอหรือไม่

เมื่อปาล์มขาดธาตุอาหารจะมีอาการแสดงให้เห็นทางใบ มีลักษณะดังตอไปนี้

ต้นปาล์มอาการขาดไนโตรเจน
ใบด้านล่าง (ใบแก่) จะมีสีเหลือซีด 


อาการขาดฟอสฟอรัส
ทางใบที่ออกใหม่จะสั้นกว่าทางใบเก่า
ลำต้นมีลักษณะเป็นรูปทรงปิรามิด
พืชคลุมดินบริเวณใต้โคนปาล์มมีใบเล็กผิดปกติ หญ้าใบแคบจะมีกาบใบสีม่วง


อาการขาดโพแทสเซียม
ใบเป็นจุดสีส้ม หากรุนแรงจะไหม้และแห้งตายอาการขาดแมกนีเซียม
ใบย่อยด้านบนของทางใบ ที่ได้รับแสงจะมีสีเหลืองอมส้ม ในขณะที่ใบย่อยด้านล่างจะมีสีเขียว


อาการขาดโบรอน
ปลายใบอ่อนที่เกิดใหม่เป็นรูปตะขอ
ใบหยิกเจริญผิดรูปร่าง
ทะลายปาล์มมีหนามมากผิดปกติ

นอกจากนั้นเราสามารถทราบได้ว่าปาล์มขาดธาตุอาหารอะไร โดยการใช้ตัวอย่างใยปาล์มวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบ วิธีการนี้จะทำให้ทราบว่าปาล์มขาดธาตุอาหารชนิดใด ก่อนที่ปาล์มจะแสดงอาการให้เห็นทางใบ โดยปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอสำหรับปาล์มได้มีการศึกษาและกำหนดเป็นค่ามาตรฐานไว้ หากค่าวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบได้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่วางไว้ จะต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม

ตัวอย่างการใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน
สมมุติว่าปีที่ผ่านมามีการใช้ปุ๋ยสูตร 21-10-33 อัตรา 6 กก./ต้น/ปี แล้วพบว่า ปาล์มมีอาการขาดโพแทสเซียม ดังนั้นจะต้องใส่ปุ๋ยในปีนั้นอย่างไร

แนวทางแก้ไข จะต้องเพิ่มปุ๋ยโพแทสเซียมอีก 20%
หากเพิ่มปุ๋ย 21-10-33 อีก 20% คือ การใส่ปุ๋ยเพิ่มจาก 6 กก. เป็น 6 X (120/100) = 7.2 กก.
หากใส่ปุ๋ย 21-10-33 เป็น 7.2 กก. ก็จะทำให้ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น 20% จะเป็นการสูญเสียที่เปล่าประโยชน์ เนื่องจากปาล์มน้ำมันไม่ได้รับธาตุอาหารดังกล่าว 

วิธีคิดที่ถูกต้อง
คำนวณธาตุอาหารที่ปาล์มได้รับจากการใส่ปุ๋ยในปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมาใช้ปุ๋ย 21-10-33 อัตรา 6 กก./ต้น ดังนั้นปาล์มได้รับโพแทสเซียม = (33/100) X = 1.98 กก.โพแทสเซียม

เมื่อปาล์มแสดงอาการขาดธาตุโพแทสเซียม จะต้องเพิ่มโพแทสเซียมอีก 20% = 1.98 X (20/100) = 0.396 กก.โพแทสเซียม

0.396 กก.โพแทสเซียม สามารถได้จาก 0-0-60 =(100/60) X 0.396 = 0.66 กก.
ดังนั้นในปีนี้จะใส่ปุ๋ยสูตร 21-10-33 อัตรา 6 กก./ต้น/ปี และเพิ่ม 0-0-60 จำนวน 0.66 กก./ต้น/ปี
สรุป
ในการใช้ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันจะต้องดำเนินการดังนี้
1 คำนวณปริมาณธาตุอาหารแต่ละชนิดที่ใส่ให้กับปาล์มในปีที่ผ่านมา
2 ดูอาการขาดธาตุอาหารว่าขาตุธาตุใด โดยดูจากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบ หรืออาการที่ใบปาล์มแสดงให้เห็น

3 กรณีที่ขาดธาตุใดให้เพิ่มธาตุนั้นอีก 20% สำหรับกรณีที่มีการวิเคราะห์ใบแล้วว่าธาตุใดเกินก็จะลดลง 20% เช่นเดียวกัน

#ปาล์มน้ำมัน #วิชาการ #สวนปาล์ม

บทความน่าสนใจ 

"ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน" ใส่อย่างไรให้ผลผลิตสูง และลดต้นทุน

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม