ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เปิดตัว...3 รองผู้ว่าฯ กยท.

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศแต่งตั้ง รองผู้ว่าการฯ หลังผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการฯ พร้อมเปิดทางคนนอกเข้าบริหาร ร่วมกับคน กยท. เชื่อมั่นในแนวคิด วิสัยทัศน์ จะสามารถพา กยท. สู่การพัฒนายางพาราทั้งระบบ พร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการฝ่าย เข้าสู่โครงสร้าง กยท. เดินหน้าบริหารงานสู่การบริหารยางพาราทั้งระบบ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) และรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร 10) เผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้ประกาศแต่งตั้งพนักงานเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ตามโครงสร้าง กยท. ครบทั้ง ตำแหน่งแล้ว ประกอบด้วย 

1.นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร 
2.นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ 
3.และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง 

ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาและกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการฯ ภายใต้การพิจารณาคุณสมบัติจากปะวัติการทำงานและการเสนอวิสัยทัศน์ ที่เหมาะสมกับการทำงาน และการพัฒนางานในองค์กรของ กยท.

การสรรหารองผู้ว่าการฯ ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นายเชาว์ ทรงอาวุธ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร และนายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถจากการแสดงวิสัยทัศน์และประวัติการทำงาน ในการขับเคลื่อน กยท.เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ 

ในขณะที่ผู้สมัครจากภายนอกได้เข้าดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ กยท. อีก คน คือนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง นับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีประสบการณ์ทำงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีแนวความคิดทันสมัย และมีความเข้าใจในเรื่องของยางพาราเป็นอย่างดี เนื่องจากเคยทำงานในฐานะคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับยางพารามาหลายชุด จึงมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะเข้ามาทำงานให้กับ กยท. ได้ 

แต่ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ กยท. จะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่ เดือนในฐานะพนักงานของ กยท.เช่นกัน


สำหรับในส่วนของผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) จะบริหารฝ่ายต่างๆ ของ กยท. 13 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง สำนักตรวจสอบภายใน สำนักผู้ว่าการ และ ฝ่ายกฎหมาย รวมถึง กยท.เขตทั้ง เขต ทั่วประเทศ ได้มีการแต่งตั้ง ผอ. และรักษาการ ผอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนี้ไป กยท. พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการองค์กรได้ตามโครงสร้าง โดยผู้อำนวยการฝ่ายและเขตจะมีหน้าที่กลั่นกรองผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และส่วนปฏิบัติการ โดยจะคัดกรองผู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งคุณสมบัติและความสามารถต่อไป ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้ายAdvertivsing

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม