ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เปิดตัว ผู้แทนคนกรีดยาง นั่งบอร์ด กนย.


กยท. ประกาศชื่อผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ โดยให้เพิ่มคนกรีดยางที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการ กนย. จำนวน 1 คนนั้น

กยท. ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้แทนคนกรีดยางจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 ปรากฏว่า มีเกษตรกรยื่นสมัครจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยทางคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้พิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรชาวสวนยางที่สมัครเข้ามา ซึ่งแต่ละคนเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ในฐานะคนกรีดยางเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง พิจารณาจากใบสมัครที่มีการแสดงวิสัยทัศน์ ทัศนะด้านความรู้ความสามารถ รวมถึงเหตุผลที่สนใจในการสมัครดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ผลล่าสุด คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในฐานะผู้แทนคนกรีดยาง ได้แก่ นายประเสริฐ อัคราจินดากุล เกษตรกรชาวสวนยาง จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ด้านการกรีดยางและการทำสวนยาง ตลอดจนประสบการณ์ด้านการคัดแยกเกรดยาง การแปรรูปยาง การผลิตยางลูกขุน และยางแผ่นรมควันอัดก้อน เป็นต้น


รวมถึงต้องการเป็นตัวแทนคนกรีดยางในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อเป็นกระบอกเสียงของคนกรีดยางทั่วประเทศ และที่สำคัญ จะหาแนวทางแก้ไขในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนกรีดยาง ได้อย่างแท้จริง


ทั้งนี้ จะเตรียมเสนอชื่อต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อรายงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม