ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เปิดตัว คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ


การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศครั้งแรก (2 ธ.ค. 2559) โดยมีตัวแทนสถาบันเกษตรกรทั้ง 7 เขต ร่วมลงเสียงคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการระดับประเทศ ประกอบด้วย เขตภาคเหนือ จำนวน 1คน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 12 คน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 12 คน เขตภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 8 คน เขตภาคใต้ตอนบน จำนวน 12 คน เขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 22 คน และเขตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 17 คน  

จากนั้นคัดเลือกผู้แทนระดับเขตจากทั้ง 7 เขต ให้เหลือเขตละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน พร้อมเร่งกำหนดนโยบายเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้ ตำแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้แทนเครือข่ายฯ ทั้ง 7 เขต 21 คน ลงคะแนนเสียง พร้อมลงมติให้ กับ นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับประเทศ และร่วมกันกำหนดนโยบายเดินหน้าภารกิจตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2559


สำหรับรายชื่อตำแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ จำนวน 21 คน ดังนี้

นายธีระชัย แสนแก้ว  ประธานคณะกรรมการ
นายประทบ สุขสนาน รองประธาน
นายสวัสดิ์ ลาดปละ รองประธาน
นายสงวน สัพโพ รองประธาน
นายจรินทร์ ธรรมดี รองประธาน
นายเขศักดิ์ สุดสวาท เลขานุการ
นายประสิทธิ์ คุณประสาท ผู้ช่วยเลขานุการ
นายไพรัช เจ้ยชุม ประชาสัมพันธ์
นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์
นายตระกูล บุญบำรุง ประชาสัมพันธ์
นายสมปอง นวลสมศรี เหรัญญิก
นายสง่า ขันคำ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายเสริมศักดิ์ ด้วงเรือง ปฏิคม
นายฐิติกร โตนันท์ ผู้ช่วยปฏิคม
นายสาย อิ่นคำ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ
นายสุรัตน์ เทือกสุบรรณ กรรมการ
นายสุวิทย์ เหลืองสอาด กรรมการ
นายทรงวุฒิ ดำรงกุล กรรมการ
นายสละ เกิดลาภ กรรมการ
ร.ต.อ.สมพงษ์ พรหมมณี กรรมการ
นายธนพล ทองหวาน กรรมการ
นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ (แต่งตั้งพิเศษ)

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการประชุมครั้งนี้ กล่าวว่า ผู้แทนเครือข่าวสถาบันเกษตรกรทุกระดับทุกท่าน ผ่านการคัดเลือกกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งในระดับสาขา จังหวัด เขต จนถึงประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยประมาณ 1.4 ล้านราย รวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 688 แห่ง ได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ในขณะเดียวกัน กยท. จะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการเชื่อมโยงนโยบายบูรณาการร่วมกับข้อมูลจากพื้นที่ทั่วประเทศ และร่วมกันสร้างวิธีปฏิบัติเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรากฐานที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

ด้าน นายธีระชัย แสนแก้ว กล่าวผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเป็นประธานเครือข่ายสถาบันชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย 2558 จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อองค์กร บุคลากรใน กยท.และพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม