ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

workshop : เทคนิคลดต้นทุนในอุตสาหกรรมยางแห้ง

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    (ส.อ.ท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (สวทช. ) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมยางแห้ง หนุนการใช้ยางภายในประเทศ พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดต้นทุนไม่จำเป็นในอุตสาหกรรมยางไทย

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมยางแห้ง เป็นโครงการที่เปิดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางแห้ง และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นในขบวนการผลิตยางในอุตสาหกรรมแห้ง ทำให้เกิดความสูญเสีย

การอบรมครั้งนี้จะอบรมเชิงปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิตยางแห้ง โดยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในแวดวงอุตสาหกรรมยาง ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในปัจจุบัน โดย กยท. ได้ร่วมกับ ม.อ. ส.อ.ท. และ สวทช. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบของเครือข่ายระหว่างภาคส่วน ที่มีภารกิจการพัฒนายางพาราในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านบุคลากร ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแวดวงอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศ

รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำของประเทศให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักของ กยท. คือการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในด้านต่างๆ รวมถึงนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นในขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมยางนั้นจึงมีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมยางภายในประเทศเป็นอย่างมาก
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมยางแห้ง จะแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน โดยรุ่นแรกจัดอบรมระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24มีนาคม 2560 ณ การยางแห่งประเทศไทย บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งจะอบรมและฝึกปฏิบัติการภายใต้คำแนะนำ และควบคุมดูแลของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อท่าน ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัมราณ หะยีแวนาแว โทร. 09-8910-3411 /โทรสาร. 0-733-35130 E-mail. rubbertraining@g.psu.ac.th ในวันและเวลาราชการ 


advertivsing
ลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม