ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ปั้ม ปตท. 14 แห่ง ให้เกษตรกรขายสินค้าจากยางพารา ฟรี

กยท. ร่วมกับ ปตท. จัดโครงการ “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราช่วยพัฒนาเกษตรกรไทย” เปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ยางพารา ณ จุดบริการสถานีน้ำมัน ปตท. นำร่อง 14 แห่ง ทั่วประเทศ สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้ายางพาราและความสะดวกแก่ประชาชน ยกระดับสินค้ายางพาราสู่มาตรฐานสากล

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ถือเป็นอีกครั้งสำคัญของความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ เรื่องการใช้ยางพาราภายในประเทศ ที่มุ่งเน้นให้มีการนำวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มมูลค่า ทดแทนการพึ่งพาการส่งออกในรูปของวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงแต่จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องราคาเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสมดุลด้านปริมาณผลผลิต และความต้องการใช้ยางเช่นกัน 
ในส่วนของความร่วมมือภายใต้โครงการจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราช่วยพัฒนาเกษตรกรไทย ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่จะนำผลผลิต และความรู้ นวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับและพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง ตลอดจนเพิ่มมูลค่าผลผลิต และสร้างรายได้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะ กยท. มีการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือภาคเกษตรกรทั้งด้านองค์ความรู้ และแหล่งเงินทุน


ในขณะเดียวกัน ปตท. ยังช่วยสนับสนุนช่องทางการตลาดผ่านสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ทั้ง 14 แห่ง ในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

ในส่วนของ กยท. จะดำเนินการจัดหาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ผ่านการคัดสรรจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเปิดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนได้นำสินค้าแปรรูปจากยางพาราเข้ามาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดปี 2561 นี้ เพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในการหาพื้นที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อีกช่องทางหนึ่ง

ปตท. ต้องการให้สถานีบริการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตามแนวคิด living community ที่พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสินค้า บริการ ความเป็นอยู่ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดังเช่นที่ผ่านมาในช่วงพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ปตท. ได้เปิดพื้นที่ในปั๊มให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ ข้าว และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เป็นต้น

 นายอรรถพล

เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม