ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

จริงหรือไม่..? ให้ “ปุ๋ย” และ “น้ำ” ปาล์มน้ำมัน วันนี้ เห็นผลลัพธ์ ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า

รู้หรือไม่...
พัฒนาการของปาล์มน้ำมันจาก “ตาดอก” จนเป็น “ทะลาย” ใช้เวลา 14-22 เดือน (ตามอายุของปาล์ม)

หมายความว่า...การให้ “ปุ๋ย” และ “น้ำ” ปาล์มน้ำมันในวันนี้ จะเห็นผลลัพธ์ ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า เช่นเดียวกันอาการที่ต้นปาล์มแสดงให้เห็นในวันนี้ เป็นผลลัพธ์จากการกระทำเมื่อ 1-2 ปีที่แล้ว

ข้อมูลนี้ได้มาจาก หนังสือ คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอธิบายอยู่ในเรื่อง การพัฒนาช่อดอก รายละเอียดโดยย่อมีดังนี้

ตาดอกของปาล์มน้ำมันจะเกิดบริเวณซอกของใบปาล์ม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ตาดอกจะพัฒนาไปพร้อมกับการเจริญของใบ จนกระทั่งใบดังกล่าวเจริญถึงลำดับที่ 75-80 ตาดอกก็จะเป็นทะลายที่เก็บเกี่ยวได้ 
ดังนั้นช่วงเวลาในการพัฒนาจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการสร้างทางใบ สำหรับปาล์มที่มีการสร้างทางใบช้า (2 ทางใบ/เดือน) จะใช้เวลาในการพัฒนานานถึง 41 เดือน (จะเห็นได้ในปาล์มที่มีอายุมาก) ในขณะที่ปาล์มที่มีการสร้างทางใบเร็ว (3 ทางใบ/เดือน) จะใช้เวลาในการสร้างทะลายเพียง 27 เดือน (จะเห็นได้ในปาล์มที่มีอายุน้อย)

ในช่วงการพัฒนาดังกล่าวของตาตอก สภาพแวดล้อมและความสมบูรณ์ของปาล์มจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตาดอกพัฒนาเป็นดอกตัวเมียหรือดอกตัวผู้ และดอกตัวเมียที่เกิดขึ้นแล้วจะพัฒนาต่อเป็นทะลายได้หรือไม่ มีการผสมเกสรดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีผลตลอดช่วงการพัฒนาของตาดอก
ตามปกติที่โคนทางใบทุกใบจะมีดอกจำนวน 1 ตาดอกเสมอ แต่จะเป็นดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมีย ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของปาล์มในช่วงเกิดตาดอก (ใบที่ 22) หากมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดช่วงอายุก็จะเจริญเป็นดอกตัวเมียให้เห็น แต่ถ้าขาดความอุดมสมบูรณ์ดอกดังกล่าวจะตายไป หากในช่วงที่เกิดตาดอกไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ดอกดังกล่าวก็จะเป็นดอกตัวผู้

ดังนั้นจะพบว่าที่โคนทางใบบางใบก็มีดอกตัวเมีย บางทางใบก็ไม่มีดอก ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้การปลูกปาล์มในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีช่วงแล้งที่ยาว จะทำให้มีการสร้างทะลายไม่ต่อเนื่อง มีการสร้างดอกตัวผู้มากกว่าดอกตัวเมีย ทำให้ได้ผลผลิตต่ำกว่าปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ และมีปริมาณฝนมากกว่า

โดยสรุปในการพัฒนาของตาดอกจนเป็นทะลายปาล์ม จะใช้เวลานาน 14-22 เดือน (ตามอายุของปาล์ม) ดังนั้นการให้ปุ๋ยและน้ำกับปาล์มจะต้องได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตลอดพัฒนาของดอก การกระทำใดๆ กับปาล์มในวันนี้ (เช่น การใส่ปุ๋ย ให้น้ำ) จะแสดงให้เห็นใน 1-2 ปี ข้างหน้า ดังนั้นอาการที่ปาล์มแสดงให้เห็นในวันนี้ จึงเป็นผลจากการกระทำเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมานั่นเอง

ที่มา : คู่มือเกษตรกร  การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียน ธีระพงศ์ จันทรนิยม

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม