ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

วิธีปลูกพืชแซม ในสวนยางเล็ก เสริมรายได้

การปลูกสร้างสวนยางในช่วงเริ่มแรก ต้องใช้เวลา 6-7 ปี กว่าต้นยางจะเติบโตพร้อมเก็บเกี่ยวน้ำยางได้ ซึ่งหมายถึงเกษตรกรหรือเจ้าของสวนยางจะไม่มีรายได้เลย ตรงข้ามจะมีแต่รายจ่ายในการดูแลบำรุงต้นยาง สำหรับเกษตรกรรายย่อยจึงมีความจำเป็นต้องหาพืชชนิดอื่นๆ ปลูกในพื้นที่ว่างระหว่างต้นยางที่มีขนาดเล็ก เพื่อเป็นรายได้ในช่วงนี้


อย่างไรก็ตามการปลูกพืชแซมในสวนยางมีข้อจำกัดอยู่ไม่น้อย จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อจำกัดดังกล่าว ซึ่งหลักการที่ถูกต้องมีดังนี้

 

พืชที่ปลูกแซมระหว่างแถวยางควรปลูกในขณะที่ต้นยางมีอายุ 1-3 ปี แต่ไม่ เกิน 4 ปี ก่อนที่ร่มเงาทรงพุ่มของต้นยางทึบเกินไปจึงหยุดปลูกพืชแซมยาง 

พืชที่ปลูกควรเป็นพืชล้มลุกที่ไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง และเป็นที่ ต้องการของตลาด มีแหล่งน้ำเพียงพอ ระยะปลูกยางควรใช้ระยะปลูกไม่น้อยกว่า 2.5 x 7 เมตร หรือ 3 x 7 เมตร เนื่องจากพุ่มใบระหว่างแถวยางใช้เวลานานกว่าจึงจะชิด ติดกัน และการปลูกพืชไร่ทั่ว ๆ ไปเป็นพืชแซมจะทำให้ได้พื้นที่ปลูกมากกว่า

 

การปลูกพืชแซมต้องปลูกห่างจากแถวยางอย่างน้อย 1 เมตร บวกกับครึ่งของระยะปลูกระหว่างแถวของพืชแซม เช่น ถ้าระยะปลูกข้าวโพดคือ 0.75 x 0.75 เมตร ฉะนั้น ควรปลูกข้าวโพดห่างแถวยาง เท่ากับ 1 + (0.5 x 0.5) ซึ่งเท่ากับ 1.375 เมตร เป็นต้น

การบำรุงรักษาพืชแซมตามวิธีการของพืชนั้นๆ ถ้าความ อุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วม ควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว ทันทีเมื่อเลิกปลูกพืชแซม

 

พืชแซมยางในระยะก่อนยางให้ผลผลิต คือ ในช่วง 3 ปีแรก สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตร (2553) แนะนำพืชแซมยางที่สามารถปลูกได้ หลายชนิด ได้แก่

1. พืชล้มลุกและเป็นพืชอายุสั้น เช่น สับปะรด ข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วหรั่ง ถั่วเหลือง แตงโม และพืชผักต่างๆ เป็นต้น โดยพืชเหล่านี้ควรปลูกห่างแถว ยางประมาณ 1 เมตร

 

2. กล้วย เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง และ มะละกอ ควรปลูกแถวเดียว บริเวณกึ่งกลางระหว่างแถวยาง

 

3. หญ้าอาหารสัตว์ เช่น หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าขน ควรปลูกห่างแถวยางประมาณ 1.5-2 เมตร หญ้าอาหารสัตว์ชนิดอื่น ๆ จะไม่แนะนำให้ปลูกแซมยาง เพราะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง

4. มันสำปะหลังควรปลูกในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 โดยปลูกห่างแถวยางด้านละ 2 เมตร และไถตัดรากมันสำปะหลังปีละครั้ง ห่างจากแถวมันสำปะหลัง 50 เซนติเมตร เพื่อป้องกันระบบรากมันสำปะหลังเข้ามาอยู่ ในแถวของต้นยาง

 

5. อ้อยคั้นน้ำ ควรปลูกให้ห่างจากแถวยาง 2.2 เมตร ปลูกครั้งเดียว ไว้ตอ 2 ครั้ง เก็บเกี่ยว 3 ครั้ง ในเวลา 3 ปี ไม่แนะนาให้ปลูกอ้อยอุตสาหกรรมแซมยางในเขต แห้งแล้งและในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาด้านไฟไหม้ตามมา

 

ที่มา : วารสารยางพารา ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 44 มกราคม-มีนาคม 2564 

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม