ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ไม่โดนหลอก

กรมวิชาการเกษตร  แนะซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพดี  ให้เลือกต้นกล้าอายุ 8-12 เดือนขึ้นไป  ต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรง  ทรงต้นแผ่กว้างไม่สูงชะลูด  โคนต้นอวบสมบูรณ์แข็งแรง  กำชับขอหนังสือสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน  พร้อมชี้เป้าแหล่งผลิตต้นกล้าที่ถูกต้องตรงตามพันธุ์ต้องซื้อจากแปลงเพาะกล้าปาล์มฯ 244 แปลงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น


นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ปาล์มน้ำมันเป็นทั้งพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน   เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์หลายชนิด  การทำสวนปาล์มน้ำมันเพื่อให้มีผลผลิตที่ดี   มีประสิทธิภาพจะต้องมีการเลือกพันธุ์ที่ดี  เลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม  และจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการของปาล์มน้ำมัน จะทำให้ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน  ดังนั้นการปลูกปาล์มน้ำมัน เกษตรกรต้องซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้เท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นพันธุ์ดี  

 

แต่จากภาวะปัจจุบันความต้องการต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่สูงมาก ทำให้มีการเพาะเมล็ดใต้โคนมาจำหน่ายทางสื่อออนไลน์-เฟชบุ๊กต่างๆ   รวมถึงการจำหน่ายเมล็ดงอกไม่มีที่มาที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกษตรกรหลงเชื่อซื้อต้นกล้าและเมล็ดงอกที่ไม่มีคุณภาพดังกล่าว  ซึ่งศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี  กรมวิชาการเกษตร  มีคำแนะนำการเลือกซื้อต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพเพื่อปลูกเป็นการค้า  ให้ผลผลิตสูงและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

เกษตรกรชาวสวนปาล์มหรือผู้ที่คิดจะเริ่มต้นทำสวนปาล์มน้ำมัน ควรพิจารณาเลือกซื้อต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ โดยใช้หลักพิจารณา ดังนี้

  • ควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้หรือผู้ผลิตที่สามารถให้คำรับรองพันธุ์และหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากการซื้อพันธุ์ได้    
  • ก่อนตัดสินใจซื้อขอให้สอบถามข้อมูล  และตรวจสอบแหล่งที่มาของพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากผู้ผลิตก่อน  เนื่องจากพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มาจากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐานจะให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์ที่ไม่ทราบที่มาซึ่งจะเป็นความเสี่ยงอย่างมากสำหรับเกษตรกร 
  • ควรเลือกซื้อปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราจากแปลงเพาะชำที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร  
  • พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะดีให้เลือกต้นกล้าที่มีอายุ 8-12 เดือน ขึ้นไป  และต้นกล้าต้องมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง  ทรงต้นแผ่กว้างไม่สูงชะลูด  โคนต้นอวบสมบูรณ์แข็งแรง  พร้อมขอหนังสือสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินจากผู้ผลิตเป็นหลักฐาน  
  • นอกจากนี้ควรเลือกพื้นที่ปลูกในเขตที่เหมาะสม พร้อมศึกษาข้อจำกัดของปาล์มน้ำมันก่อนปลูกจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

 

สำหรับพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพให้สังเกตจากส่วนลักษณะต้นกล้าที่ผิดปกติในแปลงอนุบาล (อายุ 2-4 เดือน)  จะมีลักษณะยอดและใบบิดเบี้ยว  ใบขดม้วนรอบเส้นกลางใบ  ใบเรียวแคบ  ใบกึ่งกลางคอด  และต้นแคระแกร็น ส่วนลักษณะต้นกล้าผิดปกติ แปลงอนุบาลหลัก (อายุตั้งแต่ 8 เดือน ขึ้นไป)  จะมีลักษณะใบย่อยไม่คลี่ ใบขนนกไม่คลี่เป็นใบย่อยหรือคลี่บางส่วน ส่วนมากอาการคล้ายปาล์มเป็นหมัน  ซึ่งต้นกล้าชนิดนี้จะให้ผลลิตต่ำมากใบเกิดใหม่สั้นทางใบตกและต้นอ่อนแอลักษณะต้นเจริญเติบโตและพัฒนาช้ากว่าปกติ ทำให้ต้นมีขนาดเล็ก แคระแกร็น

การเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องตรงตามพันธุ์ต้องซื้อจากแปลงเพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร  ซึ่งมีแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนในปี 2565 จำนวน 244 แปลง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้จากเว็บไซต์ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  www.doa.go.th/ard  หรือสอบถามจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร  ได้แก่  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8   และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่างๆ ที่มีแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันตั้งอยู่  หากพบมีการแอบอ้างจำหน่ายปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานีของกรมวิชาการเกษตร  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี   โทรศัพท์ 077-259145

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม