ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ทำอย่างไรให้ปาล์มทะลายใหญ่และดก

สวนปาล์มที่มีทะลายใหญ่ และดกจนทะลักคอ ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี คงจะเป็นภาพในฝันของชาวสวนปาล์ม

แต่อย่าปล่อยให้เป็นเพียงแค่ฝันเด็ดขาด ต้องแปลงความฝันให้กลายเป็นจริง โดยอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าปัจจัยด้านไหนบ้างที่มีผลต่อผลผลิตปาล์ม

การปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูง ทะลายใหญ่ละดก มีปัจจัยต่างๆ ประกอบมากมาย ตั้งแต่ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูก ปริมาณน้ำ ได้รับแสงเต็มที่ ลักษณะคุณสมบัติของดินที่ปลูก ชนิดของพันธุ์ปาล์มที่ใช้ การจัดการที่ดีและ เหมาะสม รวมไปถึงเทคนิคการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง หากปาล์มได้รับปัจจัยเหล่านี้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทะลายจะใหญ่และดกอย่างแน่นอน

ความสมบูรณ์ของทะลาย ทะลายจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ปาล์มที่ใช้ปลูก น้ำหนักทะลายจะมีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติของพันธุ์ ผลของปุ๋ยจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของทะลาย ถ้าปาล์มได้รับปุ๋ยที่ถูกต้องและเพียงพอก็จะทำให้ทะลายสมบูรณ์ 
ในช่วงที่ปาล์มกำลังให้ผลผลิตมันต้องการปุ๋ยปริมาณมาก นำใช้ในการเจริญเติบโตของลำต้น และการพัฒนาของทะลาย ปริมาณปุ๋ยที่ใช้อาจจะสูงถึง 8-10 กก./ต้น/ปี สูตรปุ๋ยที่ใช้จะต้องเป็นสูตรที่มีโพแทสเซียมสูง (ตัวท้ายสูง) เนื่องจากปาล์มมีการสะสมโพแทสเซียมในทะลายสูง

การใส่ปุ๋ยโดยการเก็บตัวอย่างใบเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร เป็นวิธีที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด เพื่อไม่ให้ต้นปาล์มได้ปุ๋ยมากจนเกินจำเป็น จะทำให้สิ้นเปลือง และเพิ่มต้นทุนเปล่าๆ 
ความดกของทะลายหรือจำนวนทะลายขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ ถ้าน้ำดีจะมีการสร้างดอกตัวเมียมาก ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดน้ำปาล์มก็จะออกดอกเป็นดอกตัวผู้ ดังนั้นจะเห็นว่าในรอบหนึ่งปีจะมีรอบของดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย ดอกตัวผู้จะเป็นดอกที่เกิดขึ้นในช่วงแล้ง ส่วนดอกตัวเมียจะเกิดในช่วงฤดูฝน

ดังนั้นในช่วงหน้าแล้งชาวสวนปาล์มจำเป็นต้องให้น้ำต้นปาล์มเพื่อให้มันออกดอกตัวเมียได้ต่อเนื่อง 

 🔴 อ่าน น้ำ เส้นเลือดใหญ่ ผู้กำหนด ผลผลิต ในสวนปาล์ม

อ้างอิง
- เทคนิคการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้ได้กำไรสูงสุด โดย ธีระพงศ์ จันทรนิยม 
- สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน
คณะผู้เขียน
อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.)
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
นายธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (GIZ)

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม