ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เทคนิคจัดการสวนปาล์ม (ตอน 3 ) : 4 เทคนิค จัดการสวนปาล์ม ให้ผลผลิตสูงต่อเนื่อง

การจัดการช่วงนี้จะเป็นการรักษาระดับ “ผลผลิตสูงที่สุด” ให้มีความต่อเนื่องนานที่สุด ตัวอย่าง เช่น มีการจัดการสวนปาล์มให้ผลผลิตสูง 4 ตัน/ไร่/ปี ในปีที่ 6 และรักษาระดับการให้ผลผลิตระดับ 4 ตัน/ไร่/ปี จนปาล์มอายุ 20 ปี จะได้ผลผลิตรวมตลอดช่วงอายุปาล์มมากกว่าการรักษาระดับการให้ผลผลิตระดับ 4 ตัน/ไร่/ปี เพียงปาล์มอายุ 15 ปี เพราะโดยปกติเมื่อปาล์มอายุ16 ปี ระดับผลผลิตจะลดลง

หลังจากมีการจัดการสวนจนปาล์มได้ผลผลิตสูงสุดแล้ว (ซึ่งในแต่ละสวนจะใช้ระยะเวลาที่ต่างกัน หากมีการจัดการสวนที่ดีปาล์มอาจให้ผลผลิตสูงสุดเมื่ออายุ 6 ปี) จะต้องรักษาระดับของผลผลิตที่สูงสุดนี้ให้ต่อเนื่องยาวนานที่สุด

ในช่วงนี้ (หลังจากปาล์มอายุมากกว่า 6 ปี) ปาล์มจะเริ่มมีการแข่งขันระหว่างต้น เนื่องจากทรงพุ่มจะชนกัน ทำให้มีการแย่งปัจจัยในการเจริญเติบโตโดยเฉพาะปัจจัยแสงแดด การปลูกปาล์มในระยะปลูกชิดเกินไปจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในช่วงนี้ เพราะจะทำให้ผลผลิตลดลงอย่างรวดเร็วและต้นปาล์มจะสูงรวดเร็วกว่าปกติ

ดังนั้นจะต้องตระหนักถึงความเหมาะสมของระยะปลูกของแต่ละพันธุ์ เนื่องจากบางพันธุ์มีการแนะนำให้ปลูกในระยะชิด เรื่องนี้เกษตรกรจะต้องถามข้อมูลความยาวทางใบของพันธุ์ด้วย เช่น ถ้าแนะนำในปลูก
ในระยะ 8X8X8 เมตร แต่ทางใบปาล์มยาว 6 เมตร เมื่อปาล์มโตเต็มที่ทางใบจะซ้อนกับต้นที่อยู่ใกล้กัน ในระยะ 4 เมตร (6+6-8 เมตร) ทำให้ทางใบแย่งแสงกัน

ก่อนตัดสินใจเลือกพันธุ์ที่มีการแนะนำให้ปลูกระยะชิด จำเป็นต้องสอบถามขนาดของทรงพุ่ม
อย่างละเอียดด้วย 
มีการศึกษาการให้ผลผลิตของปาล์มที่มีอายุ 14 ปี สายพันธุ์เดียวกันและมีการให้ปุ๋ยต่อต้นเท่ากัน แต่มีระยะปลูกแตกต่างกันคือ 8x8x8 เมตร, 9x9x9 เมตร และ 10x10x10 เมตร พบว่า การให้ผลผลิตในปีที่


  • ระยะปลูก 9x9x9 เมตร ให้ผลผลิตสูงที่สุด (4,374 กก./ไร่)
  • ระยะปลูก 10x10x10 เมตร ให้ผลผลิตรองลงมา (3,578 กก./ไร่)
  • และระยะปลูก 8x8x8 เมตรให้ผลผลิตต่ำที่สุด (1,558 กก./ไร่)

เมื่อคำนวณค่า VCR (value cost ratio) พบว่าระยะปลูก 8x8x8 เมตร มีค่า VCR เพียง 1.02 นั่นหมายถึงหากมีการลงทุน 100 บาท จะมีรายได้ 102 บาท ในขณะที่ระยะปลูก 9x9x9 เมตร และ 10x10x10 เมตร จะมีค่า VCR เท่ากันคือ 2.79 แต่ระยะปลูก 9x9x9 เมตร จะได้กำไรต่อไร่ในปีที่ 4 สูงที่สุด (7,166 บาท/ไร่/ปี)

สำหรับข้อมูลการเจริญเติบโตพบว่า ผลของระยะปลูกไม่ทำให้พื้นที่ใบ น้ำหนักแห้งทางใบ และความยาวทางใบมีความแตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะของพันธุ์ ซึ่งในการศึกษาได้ใช้ปาล์มพันธุ์เดียวกัน แต่ความสูงและเส้นรอบวงของลำต้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน 

สวนปาล์มระยะปลูก 9x9x9 เมตร เป็นระยะที่เหมาะสม 
ในการปลูกในระยะชิดจะทำให้ปาล์มมีความสูงมากกว่าการปลูกระยะห่าง โดยระยะปลูก 8x8x8 เมตร จะมีความสูงของลำต้น 645.8 ซม. ในขณะที่ระยะปลูก 9x9x9 เมตร มีความสูง 611.7 ซม. และระยะปลูก 10x10x10 เมตรปาล์มจะมีความสูงเพียง 607.8 ซม.

สำหรับขนาดของลำต้นพบว่าการปลูกในระยะชิดจะทำให้ปาล์มมีขนาดลำต้น (วัดจากเส้นรอบวงลำต้น) น้อยกว่าการปลูกในระยะห่าง โดยพบว่าปาล์มที่ปลูกระยะ 8x8x8 เมตร จะมีเส้นรอบวงของลำต้นเพียง 204.5 ซม. ในขณะที่ปาล์มปลูกในระยะ 9x9x9 เมตร และ 10x10x10 เมตร จะมีเส้นรอบวงของลำต้น 240.0 ซม. และ 244.0 ซม.ตามลำดับ

การปลูกปาล์มในระยะที่ชิด (8x8x8 เมตร) จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงในช่วงแรก เนื่องจากมีจำนวนต้นต่อไร่มากกว่าในระยะปลูกที่กว้างกว่า แต่เมื่อปาล์มอายุมากขึ้นการแข่งขันระหว่างต้นจะมากขึ้นทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ในขณะที่การปลูกปาล์มในระยะห่างขึ้นจะมีจำนวนต้นต่อไร่น้อยกว่าในช่วงแรกและจะให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ แต่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อปาล์มอายุมากขึ้น

ข้อคำนึงในการจัดการสวนปาล์มในช่วงนี้ ได้แก่
1 การจัดการปุ๋ย : ในช่วงนี้ปาล์มจะต้องการปุ๋ยในอัตราสูง การใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและตัวอย่างใบ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบในการกำหนดชนิดและอัตราปุ๋ยที่ใช้ 👉 (อ่านเทคนิคให้ ปุ๋ยปาล์ม เพื่อเพิ่มผลผลิต)
ทางใบไว้มากเกินไปจะมีผลเสียมากกว่าผลดี
2 การแต่งทางใบ : ในช่วงนี้ปาล์มจะมีทางใบที่ยาวคลุมพื้นที่ ทำให้มีการซ้อนทับของทางใบ การเก็บทางใบไว้มากเกินไปจะมีผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจากใบปาล์มจะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง แต่ถ้าหากใบถูกบังแสงการสังเคราะห์แสงก็จะมีประสิทธิภาพลดลง แต่เนื่องจากใบปาล์มมีชีวิตจึงต้องมีการหายใจต้องใช้พลังงาน

ดังนั้นการเก็บรักษาใบปาล์มจึงควรเก็บไว้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยต้องตัดใบที่มีการถูกแสงทิ้ง โดยทั่วไปจะเก็บรักษาไว้ 1-2 ทางใบ (ตามความเหมาะสม) นอกจากนั้นการแต่งทางใบมากเกินไปจะทำให้ลดพื้นที่การสังเคราะห์แสงและทำให้ต้นปาล์มสูงเร็วขึ้น

3 การวางทางใบ : ในการเก็บเกี่ยวทะลายจำเป็นต้องมีการตัดทางใบด้านล่างออก เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว นอกจากนั้นในรอบปีจะมีช่วงแล้งที่ปาล์มไม่ให้ทะลาย แต่ยังคงมีการสร้างทางใบตามปกติ ทางใบเหล่านี้จะต้องตัดออก

ในอดีตเกษตรกรมักจะเรียงทางใบกองเป็นแถวยาวระหว่างแถวปาล์ม การวางในแบบดังกล่าวจะทำให้มีการย่อยสลายยากและเป็นที่อาศัยของหนูจะมาทำลายผลผลิต

สำหรับการวางทางใบที่ถูกต้องสำหรับสวนปาล์มที่เป็นพื้นที่ราบ ควรวางกระจายทั้งแปลงเพื่อง่ายต่อการย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และยังช่วยรักษาความชื้น ลดการชะล้างของหน้าดิน และเป็นการควบคุมวัชพืชได้อีกวิธีหนึ่ง 
การวางทางใบที่ถูกต้องสำหรับสวนปาล์มที่เป็นพื้นที่ราบ ควรวางกระจายทั้งแปลงเพื่อง่ายต่อการย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และยังช่วยรักษาความชื้น
ในการวางทางใบให้ตัดส่วนของโคนทางที่มีหนามวางกองระหว่างต้น ส่วนทางใบที่ตัดโคนทางออกแล้วให้วางกระจายทั่วทั้งสวน โดยเว้นพื้นที่รอบโคนต้นรัศมี 1-2 เมตร เพื่อความสะดวกในการเก็บผลปาล์มร่วง

สำหรับสวนปาล์มที่ปลูกในพื้นที่ลาดชัน จำเป็นต้องวางทางใบเป็นแนวขวางการไหลของน้ำ เพื่อลดความรุนแรงที่เกิดจากการชะล้าง การปูทางใบนอกจากจะช่วยรักษาความชื้นและลดการชะล้างแล้ว ทางใบยังมีธาตุอาหารให้กับปาล์มอีกด้วย

4 สังเกตต้นปาล์มที่ผิดปกติและให้ผลผลิตน้อย : ถึงแม้จะมีการคัดเลือกต้นปาล์มที่มีคุณภาพดี โดยปลูกกล้าปาล์มที่มีการคัดกล้าแล้วก็ตาม รวมถึงปลูกซ่อมทดแทนต้นปาล์มที่ไม่มีดอกตัวเมีย (ทำในช่วง 1 ปีแรกของการปลูก) แล้วก็ตาม เมื่อปาล์มอายุมากขึ้นอาจพบว่ามีปาล์มบางต้นที่ให้ผลผลิตต่ำกว่าปกติ ต้นปาล์มเหล่านี้จะต้องทำเครื่องหมายไว้ และบันทึกการให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินว่าคุ้มต่อการลงทุนหรือไม่และควรจะโค่นทำลายหรือไม่ 
ต้นปาล์มที่ผิดปกติให้ผลผลิตน้อย ไม่คุ้มกับการลงทุน ควรทำลายทิ้ง 
หากข้อมูลบ่งบอกว่าต้นปาล์มดังกล่าวให้ผลผลิตไม่คุ้มต่อการลงทุน ควรจะโค่นทิ้งทันทีเพื่อลดการแข่งขันระหว่างต้น การโค่นปาล์มที่ให้ผลผลิตน้อยหรือไม่ให้ผลผลิตทิ้งในช่วงนี้ อาจทำให้ผลผลิตรวมต่อไร่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากจะทำให้ปาล์มที่อยู่ใกล้เคียงได้รับปัจจัยแสงมากขึ้น มีผลทำให้ผลผลิตเพิ่ม นอกจากนั้นยังเป็นการลดต้นทุนของปุ๋ยที่ใส่ให้กับต้นที่ให้ผลผลิตต่ำ


ที่มา คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ธีระพงศ์ จันทรนิยม

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม