ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กยท. จับมือ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย สร้างมาตรฐาน ซื้อ-ขายไม้ยางราคายุติธรรม

การยางแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

กยท.ให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการซื้อขายไม้ยางในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกใหม่อาจปลูกแทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นหลายราย ซึ่ง กยท. ได้กำหนดเป้าหมายการโค่นยางปีละกว่า 400,000 ไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพในการนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป รวมทั้ง เป็นการบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานของยางพาราในระบบด้วย

ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากเพราะไม่ใช่เพียงจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะปลูกเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรายได้ในการโค่นไม้ยางได้อีกด้วย

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า โครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย จึงเป็นโครงการที่สำคัญ จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกแทนใหม่จะประสบกับปัญหาการขายไม้ยางเป็นอย่างมาก ทั้งการผูกขาดจากผู้ประกอบการที่รับซื้อไม้ยาง ซึ่งมีไม่กี่ราย การถูกกดราคา การรับซื้อแต่ไม่หมดทุกส่วน เป็นต้น

ทั้งนี้ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการนำไปแปรรูป และส่งออก สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบกิจการโรงไม้ต่างๆ ได้

ความร่วมมือระหว่าง กยท. และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จะเป็นสองหน่วยงานหลักที่ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม เป็นการร่วมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแบบครบวงจร จะสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราด้วย

กยท. พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลและประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ และเป็นหน่วยงานที่รับสมัครเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจน สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ข้อมูลสวนยางพาราที่ประสงค์จะโค่นเพื่อปลูกแทน ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยความยินยอมของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่าง กยท. และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรได้รับทราบว่าสินค้าของตนขายได้ในราคาเท่าไร โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือคนกลางที่จะเข้ามากดราคาแล้ว 

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็สามารถทราบต้นทุนราคาวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่แน่นอนในการผลิต ลดปัญหาคนกลางที่เข้ามาปั่นราคาขึ้นลงได้ เพราะนอกจากอุตสาหกรรมไม้ยางแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนนำไม้ยางไปแปรรูปเป็นวู้ด พาเลท เป็นพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งเป็นที่ต้องการมากในตลาดโลก จะส่งผลให้ไม้ยางพาราเป็นผลผลิตที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล

ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่ กยท. ได้คิดสูตรในการคำนวณต้นทุนการผลิตจากนักวิชาการซึ่งถือได้ว่ามีความแม่นยำมากอยู่แล้ว ถือได้ว่างานนี้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ กยท. ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบ 
“ทางสมาคมฯ จะส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผู้ที่สนใจรับรู้ข้อมูล รวมไปถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นสมาชิก และเป็นเครือข่ายของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย สมัครเข้าร่วมโครงการกับการยางแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สมาคมจะสนับสนุนประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลการกำหนดราคา ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ต่อไป”  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าว


advertivsingไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม