ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ธีธัช สุขสะอาด แสดงจุดยืน กยท. ทำงานเพื่ออุตสาหกรรมยางทั้งระบบ


HIGHTLIGHT :
ผู้ว่าฯ กยท. ชี้แจง เงินกองทุนพัฒนายางพารา เป็นเงินที่ต้องช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียยางพาราทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงเกษตรกรชาวสวนยางเท่านั้น จะต้องพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปอุตสาหกรรม จนถึงการตลาด

▶ กยท. ประกาศย้ำชัดอีกครั้ง ภาครัฐ โดยกระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนำยางพาราไปใช้ให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติได้จริงและถูกต้องตามกระบวนการ นำยางพาราในสต็อก 1 แสนตันสู่การแปรรูปในประเทศชัดเจน พร้อมทำงานคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่เน้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
━━━━━━━━━━━━━━━━━
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ตอบประเด็นที่มีการกล่าวถึง การทำงานของ กยท. ว่า แม้ว่า กยท. จะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เพิ่งก่อตั้งมาเพียง 2 ปี แต่ กยท.ได้ทำงานเชิงรุกตามวัตถุประสงค์ที่ พ.ร.บ. กยท. กำหนดมาตลอด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลักดันหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาเป็นค่าบริหารกองทุนพัฒนายางพาราด้านต่างๆ โดยมีตัวแทนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ด้านสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 7 ของเงินกองทุน

ขณะนี้ เกษตรกรสามารถใช้สิทธิ์ตามสวัสดิการ ซึ่ง กยท.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว ทั้งในช่วงที่สวนยางประสบภัยธรรมชาติทางใต้เมื่อปลายปีประมาณ 4,000 ครัวเรือน กรณีเกษตรกรเสียชีวิต ทายาทจะได้รับการช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท รวมถึงเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวสวนยาง เป็นต้น
สำหรับเงินกองทุนพัฒนายางพารา ร้อยละ 35 ในการช่วยส่งเสริม เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง  กยท. ได้สนับสนุนเงินทุนประมาณ 2,500 ล้านบาท ในการแปรรูป พัฒนาปรับปรุงคุณภาพต่างๆ รวมทั้ง การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะ อีกร้อยละ 3 ของเงินกองทุนในการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งทุกสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ได้ใช้จ่ายจากงบประมาณส่วนนี้ทั้งสิ้น

“เงินกองทุนพัฒนายางพารา เป็นเงินที่ต้องช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียยางพาราทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงเกษตรกรชาวสวนยางเท่านั้น เพราะการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงได้อย่างยั่งยืน จะต้องพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปอุตสาหกรรม จนถึงการตลาด”

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาราคายาง กยท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล ไม่มีแนวคิดที่จะนำเงินไปสนับสนุน เพื่อแทรกแซงราคายาง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ทำงานแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร ที่จะนำยางพาราไปแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งนำร่องด้วยการส่งเสริมใช้ยางในประเทศ โดยทุกๆ ฝ่ายควรร่วมมือกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เดินหน้าผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ไม่ควรกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ควรหันหน้าสร้างวิธีการ การปฏิบัติจริง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น

“สำหรับที่ผ่านมา กยท. ได้รวบรวมผลผลิตยางจากเกษตรกร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย และที่สำคัญ กยท.ยังมีการรับซื้อผลผลิตจากสถาบันเกษตรกรเพื่อนำไปแปรรูปเป็นยางแท่ง ยางเครฟ น้ำยางข้น เป็นต้น ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมประมาณ 82,000 ตันต่อปี ในขณะที่หน่วยธุรกิจของ กยท. ยังเดินหน้าหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ และรับซื้อผลผลิตยางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต่างๆ เพื่อกระตุ้นราคายางในตลาดด้วยเช่นกัน” ดร.ธีธัช กล่าว


Advertising
ลงโฆษณา 086 335 2703

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ย้ำชัด เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนำยางพาราไปใช้ให้เกิดผลจริง
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยังแจงประเด็นที่ เลขานุการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรา 44 แก้ปัญหายางพาราอย่างเร่งด่วน โดยการประกาศส่งเสริมให้มีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ เริ่มต้นทำถนนผสมยางพารา เพื่อลดปริมาณยางในประเทศและลดการนำเข้าว่า

รัฐบาลมีการประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการนำยางพาราใช้ภายในประเทศ  ขณะนี้รัฐบาลทุกกระทรวงได้เดินหน้าเสนอโครงการต่างๆ ที่สามารถนำยางพาราไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำยางในสต็อกที่รับซื้อจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงที่มีอยู่ประมาณ 100,000 ตัน ไปแปรรูปใช้ในประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเจ้าภาพหลักได้เชิญหน่วยงานรัฐทั้ง 10 หน่วยงาน ร่วมหารือซึ่งมีความต้องการใช้ยางพาราจริงในระยะ 3 เดือนข้างหน้า รวมประมาณ 20,000 ตัน แต่ยังมีหน่วยงานระดับกรมต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพิจารณางบประมาณที่มีอยู่ในปี 2560 เพื่อนำยางพาราออกไปใช้ในโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมากที่สุด

“สำหรับ กยท. ได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อนำยางพาราไปใช้ให้มากที่สุด เช่น การจัดทำสนามเด็กเล่นปูพื้นจากยางพารา สนามฟุตซอล โครงการยางล้อประชารัฐ เป็นต้น สำหรับการที่หลายหน่วยงานจะนำยางพาราไปใช้ไม่ว่าจะทำถนน หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผ่านมาติดปัญหาระเบียบพัสดุในการจัดตั้งงบประมาณ ราคากลาง คาดว่า หลังจากที่ กยท. ได้เดินหน้าผลักดันเรื่องมาตรฐานกับสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะมีการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดความผันผวนราคายาง”


Advertising

advertivsing
สนใจลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม