ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ชาวสวนยางเชียงใหม่ สร้างจุดแข็ง ผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ ทำราคาเพิ่ม 4 บาท/กก.

ชาวสวนยางไชยปราการ จ.เชียงใหม่  “พลิกจุดอ่อน” ด้านตลาด หลังจากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยาง แต่ห่างไกลตลาดและโรงงาน จึงมักจะขายยางได้ราคาต่ำ จึงรวมกลุ่มรวบรวมยางก้อนถ้วยจากสมาชิก พร้อมกับทำยางให้มีคุณภาพ สะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน จนกลายเป็น “แม่เหล็ก” ดึงดูดพ่อค้าเข้ามาซื้อขายด้วยระบบ “ประมูลยาง”

ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.ไชยปราการและใกล้เคียง ขายยางได้ราคาสูงขึ้นกว่าราคาท้องถิ่น 4 บาท/กก. พร้อมต่อยอดผลิตเป็น “ยางเครป” เพิ่มคุณภาพและราคายาง
Advertising

นัฐพงศ์ นันทิพัฒนกุล ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด กล่าว เกษตรกรชาวสวนยางไชยปราการเริ่มรวมตัวกันตั้งกลุ่มยกระดับเป็น สหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 โดยได้รับความช่วยเหลือจาก กยท. ให้การสนับสนุนและแนะนำการจัดตั้งสหกรณ์  มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์และความตั้งใจหลัก เพื่อรวบรวมผลผลิตยางของเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาและดึงดูดพ่อค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยให้เข้ามาซื้อยางผ่านสหกรณ์

ปัจจุบันมีเกษตรกรชวนสวนยางในพื้นที่เห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มกันขายยางให้แก่พ่อค้า จึงสมัครเข้าเป็นสมาชิก จำนวนประมาณ 250 ราย 
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย โดยสหกรณ์จะดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยางทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกในรูปแบบยางก้อนถ้วย เพราะง่ายต่อการเก็บผลผลิตและสามารถบริหารจัดการได้ง่าย

ในส่วนการดำเนินงานของสหกรณ์นั้น จะรวบรวมยางจากสมาชิกและเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ แล้วเสนอปริมาณผลผลิตยางที่รวบรวมได้ทั้งหมดให้กับพ่อค้าและผู้รับซื้อยาง เพื่อให้เข้ามาประมูลยางของสหกรณ์

เกษตรกรกรชาวสวนยางที่นำยางมาขายผ่านสหกรณ์จะได้ราคาสูงกว่าราคายางในตลาดอื่นๆ ในพื้นที่ประมาณ 4 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากผลผลิตยางที่รวบรวมเพื่อขายผ่านสหกรณ์มีจุดแข็ง คือ เป็นยางที่มีคุณภาพดี ไม่มีสิ่งเจือปน แม้แต่เศษใบไม้หรือเศษก้อนหิน

นอกจากนี้ สหกรณ์ได้บริหารจัดการให้ยางก้อนถ้วยได้การพักน้ำ 2 คืน พ่อค้าจึงมีความเชื่อถือในคุณภาพผลผลิตยางก้อนถ้วยของสหกรณ์  จึงยินดีที่จะซื้อยางในราคาที่สูงเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ
“การประมูลยางของสหกรณ์  จัดให้ดำเนินการประมูลยางเดือนละ 2 ครั้ง  มียางก้อนถ้วยประมูลผ่านสหกรณ์ ประมาณ 50 - 60 ตัน/เดือน แต่ละเดือนอาจจะมีปริมาณมากน้อยเฉลี่ยกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นประกอบด้วย เช่น ปริมาณยางที่ออกมาในช่วงแต่ละฤดู หรือในช่วงต้นฤดูเปิดกรีดยางอาจจะมีปริมาณผลผลิตลดลงในเดือนนั้นนั้นบ้าง” ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด กล่าว

นัฐพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาการดำเนินการในอนาคตไว้ โดยจะดำเนินการแปรรูปผลผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้จากการรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป เพื่อเพิ่มราคาให้กับผลผลิตยาง ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
ที่มาผ่านมา กยท.ได้ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมทั้งในเรื่องการให้ความรู้และการจัดอบรม นำคณะเกษตรกรชาวสวนยางศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปยางเครป ซึ่งยางเครปจะสามารถเก็บรักษาได้นานแตกต่างจากยางก้อนถ้วยที่จะมีปัญหาเรื่องกลิ่น ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน

ดังนั้น การแปรรูปเป็นยางเครปจึงสามารถยืดระยะเวลาในการรอจำหน่ายได้มากกว่า เบื้องต้นจึงต้องมองหาสถานที่ในการรวบรวมยาง หาตลาดที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถซื้อขายกันในระยะยาวได้

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม