ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กระบี่ ให้ยืมพันธุ์แพะ ตั้งเป้าขยาย 100,000 ตัว ส่งออกจีนและมาเลเซีย

กระบี่สนับสนุนชาวสวนยาง และสวนปาล์ม ใช้พื้นที่เลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมในสวน เพื่อผลิตอาหารฮาลาลรองรับนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าส่งออกสู่ตลาดใหม่อย่างจีนและมาเลเซีย

โครงการธนาคารแพะเพื่อเด็กกระบี่คนดี โดยมี นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรชาวสวนปาล์ม สวนยาง มาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ได้มีอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงแพะ เพื่อผลิตอาหารฮาลาลรองรับนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าส่งออกสู่ตลาดใหม่อย่างจีนและมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก

ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ มีเป้าหมายส่งเสริมให้กระบี่มีแพะไม่น้อยกว่า 100,000 ตัวภายในปี 2567 ได้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนพันธุ์แพะเพื่อเด็กกระบี่พันธุ์ดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้เกษตรกรยืมพันธุ์แพะไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ และเพื่อส่งเสริมการดื่มนมแพะให้เด็กและเยาวชนของกระบี่

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้รับงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ ดำเนินการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร พัฒนาการเลี้ยงแพะขุน และพัฒนาการตลาดแพะฮาลาล
นางวรรณา หมวดชนะ ประธานฟาร์มสาธิตเลี้ยงแพะ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ กล่าวว่า ตนได้เริ่มเลี้ยงแพะเมื่อ 3 ปีที่แล้ว จากการได้รับการสนับสนุนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์แพะ มาจากนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จำนวน 20 ตัว ต่อมาได้ขยายพันธุ์เพิ่มโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 มาใช้ในการเลี้ยงแพะ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน ต.สินปุน มีทั้งหมด จำนวน 16 คน เลี้ยงแพะประมาณ 800 ตัว ซึ่งได้รับรางวัลโครงการต่างๆ มากมาย จากทางจังหวัดกระบี่และกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งล่าสุดสมาชิกผู้เลี้ยงแพะร่วมกันทำโครงการชุมชนสินปุน ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน
Advertising
ลงโฆษณาโทร.08-6335-2703
ทั้งนีัเจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ทบทวนปรับแผนการพัฒนากระบี่เมืองแพะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงทำการวิเคราะห์ผลการพัฒนา และปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาช่วงที่ผ่านมา และสรุปเสนอเป็นกลยุทธ์การพัฒนากระบี่เมืองแพะ 2561-2567

โดยเสนอให้มีหน่วยงานบูรณาการแบบประชารัฐ คือ กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดและอำเภอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ภาคเอกชนโดยสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และทบวงมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย โดยมีสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยรับซื้อ แปรรูป และทำตลาด โดยหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ขับเคลื่อนความพร้อมและความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรแบบแพะแปลงใหญ่ระดับจังหวัด รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงและการผลิตแพะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย จะดูแลด้านสุขอนามัยของแพะทั้งหมด 

นายศรีสุวรรณ ค้าของ ปศุสัตว์คลองท่อม ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบี่เมืองแพะ 2561-2567 ทางด้านสำนักงานจังหวัดกระบี่ มีหน้าที่พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพื่อจะได้ตอบสนองแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เป็นอาชีพ ผลักดันเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ ให้รอดพ้นจากปัญหาวิกฤตเรื่องของราคาพืชผลตกต่ำ ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งส่วนนี้ เป็นส่วนที่จังหวัดกระบี่ มองเห็นและขอเชิญชวนเกษตรกร งานนั่งรอแต่ราคายาง ราคาปาล์มน้ำมันเนื่องจากตลาดยังไม่อำนวยให้ปรับเปลี่ยนอาชีพมาเป็นการเลี้ยงแพะ เพื่อเสริมสร้างรายได้ในอนาคต

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

- Advertisement - 


Advertising

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม