ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กรมวิชาการเกษตร คุมเข้มส่งออกยาง 5 ด่าน

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออก พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 มกราคม 2561 โดยจัดสรรปริมาณเนื้อยางสำหรับการส่งออกให้กับบริษัทผู้ส่งออกแต่ละรายจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ด่านตรวจพืช เช่น ด่านตรวจสุไหงโกลก ด่านตรวจพืชสะเดา ด่านตรวจพืชหนองคาย ด่านตรวจพืชเชียงของ และด่านตรวจพืชเชียงแสน คุมเข้มส่งออกยางพารา และประสานศุลกากรสร้างจุดตรวจร่วม สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 100% ทุกตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมติดตามการส่งออกอย่างใกล้ชิด
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
- Advertisement -

โดยออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรให้แก่บริษัทผู้ส่งออกตามปริมาณการจัดสรรเนื้อยาง สำหรับการส่งออกที่แต่ละบริษัทได้รับ ซึ่งหากครบตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วจะไม่ออกใบผ่านด่านศุลกากรการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรให้แก่บริษัทผู้ส่งออกอีก

ทั้งนี้ ในกรณีกลุ่มบริษัทที่เป็นเครือเดียวกันใช้โควตาที่ได้รับการจัดสรรแทนกันได้ แต่ต้องมีชื่อผู้ถือหุ้นตามหนังสือบริคณห์สนธิเป็นเจ้าของเดียวกัน และต้องแจ้งให้กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบก่อน เพื่อควบคุมยอดจัดสรรไม่ให้ส่งออกเกินปริมาณที่ได้รับการจัดสรร

ส่วนบริษัทที่โควตาหมด จะไปนำโควตาของบริษัทอื่นมาส่งออกไม่ได้ โดยกรมวิชาการเกษตรจะไม่ออกใบผ่านด่านให้โดยเด็ดขาด 
สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เป็นอีก 1 มาตรการในการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางที่ผิดปกติและมีความผันผวนโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก โดยนำข้อตกลงดังกล่าวมาดำเนินการอย่างเคร่งครัด ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทย มีทั้งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยกรมวิชาการเกษตรดูแลและควบคุมปริมาณการส่งออกยางของประเทศไทยออกนอกราชอาณาจักร และตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางแห้งสำหรับการส่งออก พ.ศ.2561 โดยการตรวจเข้มตามมาตรการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่ที่มีการส่งออกยางพาราทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม