ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กนป. มีมติช่วยชาวสวนปาล์มไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)  มีมติให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ และเตรียมเสนอ ครม. ต่อไป 

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม เพื่อให้สามารถรักษาศักยภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องและรักษาคุณภาพของผลผลิต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ งบประมาณรวมกว่า 3,458 ล้านบาท 
สำหรับการดำเนินการ จะช่วยเหลือค่าครองชีพให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่มีปาล์มน้ำมัน ซึ่งให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี) จำนวน 150,000 ราย ซึ่งมีพื้นที่รวมไม่เกิน 2.25 ล้านไร่ โดยเป็นการช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือน ธ.ค. 2561

กรณีที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ให้มาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเช่นเดียวกัน และต้องปลูกปาล์มในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ รวมทั้งสิทธิ์ 47 รายการ ตามหนังสือของกรมป่าไม้ 
สำหรับเกษตรกรที่จะขอรับเงินชดเชยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ต้องเป็นเกษตรกรที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนธันวาคม 2561

2. มีพื้นที่ปลูกจริง โดยเป็นพื้นที่ปลูกต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ( เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม้ทั้งหมด 47 รายการ เช่น โฉนดที่ดิน, ตราจอง, น.ส.4, น.ส.4ข เป็นต้น ) เพื่อใช้ยื่นรับสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือ

3. ชดเชยไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท สูงสุดเกษตรกรจะได้รับเงิน 22,500 บาท

4. สวนปาล์มน้ำมันนั้นต้องออกผลผลิตแล้ว

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
- Advertisement - 


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม