ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ นำยางแปรรูปเป็นรองเท่าแตะ และรองเท้าบูธ เพิ่มมูลค่าสินค้า 3-5 เท่า


จากสถานการณ์ราคายางพารา ที่ปรับตัวลดลง ส่งกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา หลายหน่วยงานได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลากหลายวิธีการ ซึ่งการ แปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเสถียรภาพด้านราคายางพาราและยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง

สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา นับเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีส่วนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่การส่งเสริมการผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐาน การรวบรวมผลผลิตและรับซื้อ รวมไปถึงการนำยางพาราของสมาชิกเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ และหาช่องทางตลาดมารองรับ เพื่อยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น

นายวรรณะ ขุนเดื่อ ประธานสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นสมาชิกประมาณ 3,300 คน และส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำสวนยางพารา สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราประมาณ 400 ตัน ต่อปี ต่อมาได้เริ่มแปรรูปยางพารา โดยรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก แล้วนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แต่มูลค่าของยางแผ่นรมควันราคาไม่สูงมากนัก 

ทางคณะกรรมการสหกรณ์ได้ร่วมกันคิดหาแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่ายางพาราให้มากขึ้น จึงเริ่มผลิตยางลูกขุน ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีโครงการ Rubber City ขึ้นที่จังหวัดสงขลา สหกรณ์จึงได้งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านทางกลุ่มจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนเป็นเครื่องอัดยางลูกขุน และในปี 2561 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สนับสนุนให้สหกรณ์นำไปจัดซื้ออุปกรณ์การตลาด ได้แก่ เครื่องผสมยางคอมปาวด์  เครื่องอัดขึ้นรูปยางพารา เครื่องฉีดยางพารา และเครื่องอัดก้อน โดยสหกรณ์ได้สบทบเงินเพิ่มอีก 10% ราคารวม 6 ล้านกว่าบาท ซึ่งสหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดก้อน โดยรับจ้างอัดก้อนยางพารา ในราคา 1.40 – 1.50 บาท/กิโลกรัม

นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้แปรรูยางพาราเป็นรองเท้าแตะ รองเท้าบูธและแผ่นยางปูพื้น หลังจากเมื่อเดือนกันยายน 2559 สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนความรู้จากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา (Natural Rubber Innovation Research Institute) มหาวิทยาสงขลานครินทร์ เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปยางพาราตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต การแปรรูป การทำแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ การผสมยางพารา การทำยางคอมปาวด์ การทำการตลาด 

ในการผลิตสินค้าต่างๆ สหกรณ์จะต้องพิจารณาว่าผลิตแล้วมีตลาดรองรับที่แน่นอน สหกรณ์จึงได้เช่าโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้ยางเป็นวัตถุดิบปีละประมาณ 200-300 ตัน ซึ่งสหกรณ์ได้เชื่อมโยงเครือข่ายรับซื้อน้ำยางสดจากสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด เพื่อนำมาผลิตยางคอมปาวด์ และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เช่น รองเท้าแตะ รองเท้าบูท แผ่นยางปูพื้น ยางรองพื้นรองเท้า เป็นต้น ซึ่งการผลิตรองเท้าบูธในปัจจุบัน มีออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่สหกรณ์ยังผลิตไม่ทันและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากกำลังการผลิตของเครื่องสามารถผลิตรองเท้าบูธได้สูงสุดเพียง 80 คู่ ต่อวัน เท่านั้น

ส่วนแผ่นยางปูพื้นขณะนี้ได้รับมาตรฐาน มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว และออเดอร์ส่วนใหญ่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นลูกค้าหลัก และโรงเรียนต่างๆ ที่นำไปปูพื้นสนามเด็กเล่น ซึ่งการแปรรูปยางพารา ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิม 3-5 เท่า โดยสหกรณ์ได้รับซื้อยางพาราสูงกว่าท้องตลาด 1-3 บาท ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับสมาชิก
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม