ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

“สวนยางยั่งยืน” โดย สุนทร รักษ์รงค์

สวนยางยั่งยืน คือ การเปลี่ยนสวนยางเชิงเดี่ยวให้เป็นป่ายางที่มีสมดุลนิเวศและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการจัดการรูปแบบการปลูกยางใหม่ โดยให้มีต้นยางเพียง 40-44 ต้น/ไร่ จากรูปแบบการปลูกยางเดิม 76-80 ต้น/ไร่ มีการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดการใช้เคมี มีการปลูกพืชร่วมยาง เช่น ผักพื้นบ้าน ผลไม้ พืชสมุนไพร ไผ่ กาแฟ เป็นต้น

นอกจากนั้นมีการทำเกษตรผสมผสาน เช่น เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงผึ้ง ทำฟาร์มเห็ด และมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจตามแนวทางธนาคารต้นไม้ เช่น ตะเคียนทอง จำปาทอง ไม้สัก พะยูง ยางนา เป็นต้น

ผลที่จะได้รับจากการทำสวนยางยั่งยืน
1.ผลผลิตยางจากสวนยางยั่งยืน 40-44 ต้น/ไร่ เมื่อมีสมดุลนิเวศจะมีผลผลิตที่ใกล้เคียงกับสวนยางเชิงเดี่ยว 70-80 ต้น/ไร่

2. ต้นยางจะต้านทานโรค เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงขึ้น เพราะหลักทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ต้นยางพาราต้องอยู่ร่วมกับพืชอื่นจึงจะเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรค

3. ลดต้นทุนการผลิต ทั้งปุ๋ย แรงงาน และการใช้สารเคมี

4. สร้างรายได้เสริม เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากยางเพียงอย่างเดียว รวมทั้งช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน

5. เป็นยุทธวิธีการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำอย่างยั่งยืนและได้ผลที่สุด เพราะถ้ามีรายได้
เสริมเพียงพอยังชีพ สามารถหยุดกรีดยางทั้งประเทศ ทำให้เกษตรกรชี้นำราคายางได้จริง

6. ป่ายางจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูง สามารถกรีดยางตอนกลางวันได้ ( 17.00 - 18.00 ) ไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกรีดยางช่วงกลางคืนที่มีออกซิเจนต่ำ แสงน้อย และอันตรายจากสัตว์มีพิษ 

7. รัฐบาลควรทำโครงการนำร่องสวนยางยั่งยืน ในพื้นที่สวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 5 ล้านไร่ เพื่อแก้ปัญหาสิทธิในที่ทำกินของเกษตรกรผู้ยากไร้ 300,000 ครัวเรือน โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำสวนยางยั่งยืนและขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายภายใต้กรอบสิทธิชุมชน ซึ่งสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้ทันที 5 ล้านไร่ โดยที่ไม่ต้องขัดแย้งกับคนจนจากการโค่นต้นยางตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล อีกทั้งยังสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ชุมชนช่วยดูแลป่าไม้ที่เหลือ อันเป็นการเดินตามแนวทางคนอยู่ป่ายัง และสร้างป่าสร้างรายได้

8. ป่ายางจะช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน ช่วยดูดซับคาร์บอน เป็นการสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งยังช่วยลดไฟป่าในบางพื้นที่ เพราะการทำสวนยางมีการลงทุนสูงจึงต้องมีการเฝ้าระวัง

9.สวนยางยั่งยืนจะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น และเพิ่มพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

10.คุณภาพชีวิตและสุขภาวะชาวสวนยางดีขึ้น เพราะได้บริโภคอาหารปลอดภัยที่ปลูกเอง ลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี การกรีดยางช่วงกลางวันได้ทำให้สุขภาพของชาวสวนยางดีขึ้นและสามารถรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น การไปร่วมงานบุญในช่วงกลางคืนได้ การปลูกต้นไม้ยืนต้นในสวนยางเป็นการออมและเป็นสวัสดิการของชาวสวนยางที่ดีที่สุด
และการทำสวนยางยั่งยืนเป็นการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
นายสุนทร รักษ์รงค์
การทำสวนยางยั่งยืนในเขตทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 5 ล้านไร่ เมื่อเกษตรกรได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย จะช่วยป้องกันการกีดกันทางการค้าไม้ยางและยางจากต่างประเทศ กรณีการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน
.
สุนทร รักษ์รงค์
นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม