ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ข้อเตือนใจ ก่อนคิดจะปลูก โกโก้

พืชอีกตัวหนึ่งที่มีการชักจูงหรือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโดยจำหน่ายต้นพันธุ์ตั้งแต่ราคาหลักสิบไปจนถึงหลักร้อยและสัญญาว่าจะรับซื้อผลผลิตคืนเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

 

การส่งเสริมปลูกโกโก้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะทุกวันนี้เรายังผลิตได้ไม่เพียงพอต้องนำเข้าโกโก้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และตลาดมีความต้องการมากขึ้น

 

แต่การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโกโก้ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพราะโกโก้เป็นพืชอุตสาหกรรมต้องส่งเข้าโรงงานแปรรูปเท่านั้น จึงต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง เกษตรกรผู้ปลูก ผู้รวบรวมผลผลิต โรงบ่มหมัก และ โรงงานแปรรูป

ดังนั้นก่อนที่เกษตรกรจะตัดสินใจปลูกโกโก้ต้องมั่นใจในตลาดว่าปลูกแล้วจะมีผู้รับซื้อ และควรรวมกลุ่มผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการรวบรวมและขนส่งไปสู่โรงบ่มหมักหรือโรงงานแปรรูป

 

นอกจากเรื่องตลาดรับซื้อแล้ว ต้นพันธุ์ดีเป็นปัจจัยสำคัญของการปลูกโกโก้ ปัจจุบันมีพันธุ์การค้าที่แนะนำให้ปลูกอยู่ คือ พันธุ์ไอเอ็ม 1 ของ ม.แม่โจ้ และพันธุ์ลูกผสมชุมพร1 ของกรมวิชาการเกษตร แต่เราควรรู้ว่าโกโก้มีทั้งชนิดพันธุ์ที่ผสมตัวเองได้และผสมข้ามพันธุ์

 

ดังนั้นการปลูกด้วยต้นพันธุ์ที่มาจากการเพาะเมล็ดจึงเกิดการกลายพันธุ์ ผลผลิตต่ำ จึงควรปลูกด้วยต้นพันธุ์ที่มาจากการติดตา เสียบยอด หรือแหล่งพันธุ์ที่มีการควบคุมการผสมข้ามพันธุ์เท่านั้น 

โกโก้เป็นพืชที่ต้องการร่มเงา ด้วยคุณสมบัตินี้มันจึงเหมาะสมที่จะเป็นพืชแซมปลูกร่วมในสวนไม้ผลเช่นทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นพืชเสริมรายได้มากกว่าเป็นพืชหลัก และเหมาะกับการปลูกในระบบวนเกษตร

 

ศัตรูสำคัญของโกโก้คือพวกสัตว์ฟันแทะเช่น หนู กระถิก และ กระรอก เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีมวนโกโก้เป็นแมลงศัตรูสำคัญ

 

ก่อนตัดสินใจปลูกขอให้ศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วน ใช้ตลาดนำการผลิต ร่วมกลุ่มกันผลิตและแปรรูปเอง อย่าตัดสินใจปลูกเพียงเพราะคำชักจูงจากผู้ขายพันธุ์เท่านั้น

 

 ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 กรมวิชาการเกษตร

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม