ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ปาล์มน้ำมันไทย VS มาเลเซีย ห่างกันหลายช่วงตัว

ปาล์มน้ำมันของไทยกับมาเลเซียสะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน แม้ว่าด้วยสภาพทางภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ไม่แตกต่างกันมากนักของทั้ง 2 ประเทศแต่การบริหารจัดการเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของมาเลเซียจนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกในปัจจุบัน

 

เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตด้านต่างๆ ระหว่างปาล์มน้ำมันของไทยและมาเลเซีย ในหลายๆ ด้าน เช่น พื้นที่ปลูก ผลผลิตปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch: FFB) น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) และอัตราการให้น้ำมันปาล์ม (Oil Extraction Rate: OER) พบว่า ปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มของประเทศไทยยังมีความแตกต่างกับประเทศผู้ผลิตหลักอย่างมาเลเซีย ไม่ว่า OER ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 18 ในขณะที่ของมาเลเซียอยู่ที่ร้อยละ 20 ในส่วนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่และการสนับสนุนของหน่วยงานที่ดูแล

 

แม้ว่ามาเลเซียจะมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมดูแลก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อการผลิตปาล์มของประเทศ และหากเปรียบเทียบในรูปผลปาล์มสดหรือ FFB พบว่า ไทยมีศักยภาพน้อยกว่ามาเลเซีย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มของไทยเป็นผู้ปลูกรายย่อยมีพื้นที่เฉลี่ย 20-25 ไร่ต่อราย ในขณะที่มาเลเซีย เป็นเกษตรกรรายใหญ่ มีพื้นที่เฉลี่ยมากกว่า 200 ไร่ต่อราย ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันของไทย

 

โดยต้นทุนปาล์มน้ำมันของไทยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนแปรผัน เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ (ค่าพันธุ์ปาล์ม ค่าปุ๋ย และค่ายาปราบศัตรูพืช) ประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนรวม ส่วนที่เหลือเป็นต้นทุนคงที่อีกประมาณ ร้อยละ 20 อีกทั้งศักยภาพด้านการส่งออกของไทยยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่อย่างมาเลเซีย

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแยกเป็นศักยภาพในด้านต่างๆ พบว่า พื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ผลผลิตปาล์มน้ำมัน (FFB) ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ของประเทศไทยมีศักยภาพที่ต่ำกว่ามาเลเซียอยู่หลายเท่า รวมไปถึงราคาของ FFB และเปอร์เซ็นต์ของ OER ด้วย

 

ในด้านการบริโภคภายในประเทศ การส่งออก และสต็อกน้ำมันปาล์มดิบของไทยก็ยังมีศักยภาพต่ำกว่ามาเลเซียเช่นเดียวกัน

 

ในส่วนของโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานโอเลโอเคมิคัล และโรงงานไบโอดีเซล ของไทยก็ยังมีจำนวนโรงงานหรือผู้ประกอบการที่น้อยกว่าของมาเลเซีย ทำให้ปาล์มน้ำมันของไทยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้น้อยกว่าเช่นเดียวกัน

เรื่องโดย : ดร.อัทธ์  พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม