ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ทำไมต้องใช้ทางใบที่ 17 เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ธาตุอาหารในต้นปาล์ม

การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในต้นปาล์มน้ำมัน จะทำให้รู้ว่าต้นปาล์มมีธาตุอาหารที่เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ซึ่งค่าดังกล่าวจะใช้กำหนดการใส่ปุ๋ย สำหรับการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน

 

การจะวิเคราะห์ธาตุอาหารในต้นปาล์มน้ำมันจะใช้การเก็บตัวอย่างจากทางใบที่ 17 ทำไมต้องทางใบที่ 17...?

 

สาเหตุที่ใช้ทางใบที่ 17 เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ โดยปกติต้นปาล์มที่สมบูรณ์จะผลิตทางใบออกมาทุกๆ 12 วัน หรือประมาณ 30 ทางใบ/ปี ทางใบที่อายุน้อยจะมีปริมาณไนโตรเจนและโปแตสเซียมสูง แต่จะมีปริมาณแคลเซียมต่ำ แต่ปริมาณฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุปาล์ม

 

ดังนั้น ถ้ามีการคัดเลือกทางใบที่ 17 เช่น ใช้ทางใบที่ 17 มาวิเคราะห์จะพบว่าปริมาณไนโตรเจนและโปแตสเซียมจะมีค่าสูงกว่าค่าเป็นจริง แต่ค่าแคลเซียมจะต่ำ ในทางตรงกันข้ามถ้าเก็บทางใบที่ 21 มาวิเคราะห์ (ทางใบแก่เกินไป) จะพบว่าปริมาณไนโตรเจนและโปแตสเซียมที่ได้จะต่ำเกินไป ทำให้การแนะนำปริมาณปุ๋ยที่ใส่ผิดพลาดได้ ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบที่ 17 ให้ค่าสัมพันธ์กับผลผลิตน้ำหนักทะลายสดสูงกว่าการใช้ผลวิเคราะห์จากทางใบอื่น ๆ

 

ดังนั้นทางใบที่ 17 จึงถือเป็นทางใบที่ใช้อ้างอิง ผู้เก็บทางใบจะเก็บได้ถูกต้องเมื่อได้รับการฝึก จนสามารถและมีความชำนาญในการเลือกทางใบได้ถูกต้อง

 

หมายเหตุ ทางใบที่ 17 นับจากใบยอดที่คลี่แล้วเป็นใบที่ 1 แล้วนับลงมา 2 รอบ (รอบของปาล์มน้ำมัน คือ 8 ทาง/รอบ) ตัดทางใบรอบที่ 3 ในแนวใกล้เคียงกับทางที่ 1 

ที่มา : เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม