ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

วิธีปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ "ดินเปรี้ยวจัด"


พื้นที่ดินมีลักษณะเป็นดินเปรี้ยวจัด จะปลูกปาล์มน้ำมันได้หรือไม่ และมีวิธีจัดการตลอดจนดูแลอย่างไรให้ได้ผลผลิต บทความนี้มีคำตอบ


ดินเปรี้ยวจัด หรือ ดินกรดกำมะถัน (acid sulfate soils) หมายถึงดินที่มีสารประกอบไพไรต์ (FeS2) เป็นองค์ประกอบ เมื่อผ่านกระบวนการออกซิเดชั่น จะทำให้เกิดกรดกำมะถัน (H2SO4) ในชั้นดิน และฤทธิ์ของความเป็นกรดรุนแรงมากจนส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช ดินชนิดนี้มักพบจาโรไซต์ [KFe3(SO4)2(OH)6] ลักษณะสีเหลืองฟางข้าวที่ชั้นใดชั้นหนึ่งในหน้าตัดดิน เกิดในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่มีหรือเคยมีน้ำทะเล หรือมีน้ำกร่อยท่วมถึงในอดีต


การเตรียมกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ควรเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่แข็งแรง สมบูรณ์  มีอายุประมาณ 12-14 เดือน ทําการขนย้ายด้วยความระมัดระวัง และนําไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้


การปลูกปาล์มน้ำมัน

กําหนดระยะปลูกปาล์มน้ำมัน ถ้าคันดินปลูกปาล์มกว้าง 5-6 เมตร  แนะนําให้ปลูกแถวเดียวตรงกลางร่อง มีระยะปลูก 8x8 ตารางเมตร หรือ 9x9 ตารางเมตร และถ้าคันดินปลูกปาล์มกว้าง 8 เมตร แนะนําให้ปลูกแถวคู่สลับฟันปลา มีระยะปลูก 8X8 ตารางเมตร หรือ 9X9 ตารางเมตร เช่นเดียวกัน

ขั้นตอนการปลูกปาล์มน้ำมัน

👉ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยรองก้นหลุมด้วยร็อกฟอสเฟตใน อัตรา  250-500  กรัมต่อหลุม  หลังจากที่ใส่โดโลไมท์และ ปุ๋ยหมักลงในหลุมปลูกแล้วประมาณ 2 ใน 3

👉คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยเพื่อป้องกันการสัมผัสของ รากโดยตรง

👉วางถุงกล้าปาล์มให้ตรงจุดที่ต้องการ และพยายามให้ส่วนของต้นอยู่ในระดับเดียวกับที่อยู่ในถุงพลาสติก

👉ใส่ดินลงไปในหลุมโดยใส่ดินชั้นบนลงไปก่อน และอัดดินให้แน่น เพื่อป้องกันการล้มเมื่อลมพัดแรง

-คลุมดินด้วยฟางข้าวหรือใบหญ้าแฝก หรือปลูก พืชตระกูลถั่ว  คลุมบริเวณโคนต้น    ช่วยรักษาความชื้น ในดิน และรดน้ำให้ชุ่ม

👉การตรวจแปลงหลังจากการปลูก เพื่อให้แน่ใจว่าต้นกล้าอยู่ในสภาพเดิม  ต้นใดที่ยังอัดดินไม่แน่นหรือถูกลม พัดโยก ต้องทําหลักแล้วผูกให้แน่น

👉การปลูกซ่อม ควรเตรียมต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สํารองไว้ประมาณ 5% ของต้นกล้าทั้งหมด การซ่อมควรทํา ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากปลูก

การดูแลรักษา

👉กําจัดวัชพืช โดยใช้เครื่องตัดหญ้าและแรงงานคน

👉ควบคุมระดับน้ำในร่องให้มีสม่ำเสมอ ให้น้ำทุกวันในช่วงแรกปลูก โดยให้น้ำระบบสปริงเกลอร์หรือให้น้ำแบบใช้เรือพ่น

👉การให้น้ำระบบสปริงเกลอร์นั้น ต้องมีสระน้ำขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยต่อท่อวางระบบให้น้ำแบบสปริงเกลอร์ โดยใช้หัวฉีด 1 หัวในช่วงแรกของการเจริญเติบโตปีที่ 1-2 และใช้หัวฉีด 2 หัวต่อต้นในปีที่ 3 เนื่องจากปาล์มน้ำมัน เจริญเติบโตเต็มที่ เริ่มให้ผลผลิต มีความต้องการน้ำปริมาณมาก

👉การใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันไปคลุมดินบริเวณโคนต้นปาล์ม เมื่อย่อยสลายจะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม