ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

โรงงานยางแท่ง STR 5L ของ สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร กำลังการผลิต 30 ตัน/วัน

นครศรีธรรมราช : เตรียมเปิดโรงงานยางแท่ง STR 5L (ยางแท่งจากน้ำยางสด) ของสถาบันเกษตรกรอย่างเป็นทางการ กำลังการผลิตวันละ 30 ตัน รับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกสูงกว่าตลาด 3-5 บาท/กก.  


โรงงานยางพาราอัดแท่ง STR 5L ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นสุดยอดตัวอย่างความสำเร็จในความพยายามของผู้นำชุมชนที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราในพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

 

จากจุดเริ่มต้นก่อตั้งกลุ่มเกษตรเงินทุนหมุนเวียนบ้านวังไทร ในปี 2544 ต่อมาปี 2548 จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ได้รับเงินทุนจากรัฐบาล 1 ล้านบาท และมีการพัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทรในปี 2550 ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 418 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้นกว่า 154 ล้านบาท 


ทั้งนี้ โรงงานยางพาราอัดแท่ง STR 5 L ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม และเริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา กำลังการผลิตวันละ 30 ตัน ใช้น้ำยางสดจำนวน 100,000 กิโลกรัมต่อวัน โดยรับซื้อน้ำยางสดจากกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จุดรับซื้อน้ำยางในหมู่บ้าน และอำเภอใกล้เคียง รวม 10 จุด รับซื้อได้น้ำยาง 20,000 – 37,000 กิโลกรัม/วัน และรับซื้อน้ำยางสดในราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป 3-5 บาทต่อกิโลกรัม

 

ปัจจุบันมีการผลิตเป็นยางอัดแท่งเฉลี่ยวันละ 7,000 กิโลกรัม ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับซื้อ เนื่องจากผลการทดสอบจากศูนย์ควบคุมยางสงขลา กรมวิชาการเกษตร ออกมาดีมีคุณภาพสูง และปัจจุบันได้มีการลงนามข้อตกลง MOU กับบริษัท ลูกยาง กรุ๊ป จำกัด ตกลงซื้อขายจำนวน 300 ตัน/เดือน

 

นอกจากนี้ สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้รับคัดเลือกจาก สทบ. เป็นสถาบันการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของกองทุนหมู่บ้านและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานตลอดทั้งปีอีกด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม