ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กยท. Kick off โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและยางแปรรูปฯ รวมยางจากสถาบันฯ ล็อตแรก มูลค่ากว่า 6.2 ล้านบาท

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off “โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและยางแปรรูปฯ” รวบรวมผลผลิตยางล็อตแรกจากสถาบันเกษตรกรกว่า 230 ตัน มูลค่ารวมกว่า 6,200,000 บาท เตรียมแปรรูปเพื่อส่งต่อบริษัทผู้ประกอบกิจการยาง เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตของชาวสวนยางในราคาเป็นธรรม ส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของสถาบันเกษตรกร


นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า กยท. จัดสรรเงินงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาท ให้การยางแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กยท.ข.อนบ) เพื่อดำเนินโครงการฯ ในกิจกรรมการ รับซื้อยางก้อนถ้วย ยางแท่ง STR 20 และแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางแท่ง STR 20 โดยโครงการตั้งเป้าหมายหลัก เพื่อจัดหาและรวบรวมวัตถุดิบยางก้อนถ้วยและยางอื่นๆ จากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้กับกองจัดการโรงงานและผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อผลิตเป็นยางแท่ง STR 20 จำหน่ายแก่บริษัทหรือผู้ประกอบกิจการโดยตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางได้ในราคาที่เป็นธรรม สร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวสวนยางในพื้นที่อีสานตอนบน สามารถช่วยเหลือชาวสวนยางในภาวะที่ราคายางมีความผันผวน นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาและยกระดับผลผลิตของชาวสวนยาง ผ่านกระบวนการจัดการของสถาบันเกษตรกร อันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันได้ด้วย

นายธรรม นิลสุวรรณ ผอ.กยท.ข.อนบ. กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการ Kick off เปิดตัวโครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและยางแปรรูป ของ กยท.ข.อนบ. โดยการรวบรวมยางก้อนถ้วยล็อตแรก จากสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยทรายคำ-บ้านผือ จำกัด จำนวน 230 ตัน แบ่งเป็นยางก้อนถ้วยทั่วไป 200 ตัน และยางก้อนถ้วยกรดฟอร์มิค 30 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,225,000 บาท นอกจากนี้ กยท.ข.อนบ. ได้ประมูลยางจากสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด จ.เลย จำนวนกว่า 60 ตัน มูลค่ารวม 1,603,446 บาท และที่ประมูลจากโครงการชะลอการขายยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางของสหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด จ.เลย จำนวน 90 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 3,303,000 บาท 

นายธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการรวบรวมยางก้อนถ้วยจากสถาบันเกษตรกรในครั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กยท.ข.อนบ. สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการ ซึ่งลงนามร่วมกันในวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา โดย กยท.ข.อนบ. เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบยางก้อนถ้วย (Supplier) คุณภาพดี จากสถาบันเกษตรกรส่งให้กับกองจัดการโรงงาน 4 – 6 และผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อผลิตยางแท่ง STR 20 จำหน่ายให้แก่บริษัทหรือผู้ประกอบกิจการต่อไป ซึ่งตั้งเป้าหมายในการรวบรวมยางก้อนถ้วยเพื่อจำหน่าย จำนวน 500 ตัน/เดือน ยางแท่ง STR 20 จากสถาบันเกษตรกรเพื่อจำหน่าย 300 ตัน/เดือน และแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางแท่ง STR 20 จำนวน 160 ตัน/เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2567

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม