ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

“ราคายาง 30 กว่าบาท เขาอยู่ได้แล้ว” ชาวสวนยางว่าไง...???

HIGHTLIGHT : 🔵 ผลการประชุม กนย. ครั้งล่าสุด ต่ออายุ 4 โครงการ เพื่อสนับสนุนชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางไทย ซึ่งชาวสวนยางบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เพราะโครงการเหล่านี้ไม่ครอบคลุมชาวสวนยางส่วนใหญ่ และที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาราคายางตกต่ำได้

🔵 นายธีระชัย แสนแก้ว กล่าวในที่ประชุม กนย. เกษตรกรอีสานรับได้กับราคายางปัจจุบัน ราคายาง 30 กว่าบาทก็พอใจแล้ว ขณะที่พื้นที่ปลูกยางส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าภูมิภาคอื่น จึงได้รับผลกระทบกับราคายางมากที่สุด

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล  วันนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ในฐานะ ประธาน กนย. นั่งหัวโต๊ะ นายกฯ เน้นย้ำนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางและเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น พร้อมกับระบุว่าราคายางพาราในขณะนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ขอให้ใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องของยางพาราให้เข้ารูปเข้ารอย 

ภายหลังการประชุม ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขาธิการ กนย. แถลงผลการประชุมว่า กนย. เห็นชอบให้ขยายเวลา 4 โครงการ เพื่อสนับสนุนชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางไทย ได้แก่

1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
ภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท โครงการนี้ได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา แต่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถคืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2563 จะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีการช่วยเหลือไปแล้วแบ่งเป็น เจ้าของสวนยาง จำนวน 711,839 ครัวเรือน และ คนกรีดยาง จำนวน 675,790 ครัวเรือน ยังมีเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ยังตกค้างอยู่อีกประมาณ 11,460 ครัวเรือน ที่ประชุมจึงอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาโครงการเวลาออกไปอีก 90 วัน นับถัดจากวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดจะถูกนำเข้าในที่ประชุม ครม. เพื่อผ่านความเห็นชอบอีกครั้ง

4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้น เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2558 ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ประมาณ 4.47 ล้านตัน มูลค่าส่งออกรวมประมาณ 4 แสนล้านบาทเศษ เป็นรายได้ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์การผลิตและการใช้ยางพาราของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกเผชิญปัญหานั้น พบว่าปริมาณการผลิต และปริมาณการใช้ยางพาราไม่สมดุลกัน เกิดความผันผวนของราคายางตั้งแต่ปลายปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

ภายหลังการประชุม กนย. เสร็จสิ้นเกิดเสียงวิจารณ์ถึงผลการประชุม โดยเฉพาะราคายางที่มีการอ้างว่าเกษตรกรรับได้กับราคายางปัจจุบัน ซึ่งไม่ตรงกับสถานการณ์จริง ที่เกษตรกรยังวิตกกับราคายางตกต่ำ โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าภูมิภาคอื่น

รวมถึงการขยายโครงการช่วยเหลือชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ทั้ง 4 โครงการ ที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะไม่ครอบคลุมเกษตรกรส่วนใหญ่ 

อีกทั้งยังมีการนำคลิปเสียงที่บันทึกจากที่ประชุม กนย. ซึ่งเป็นเสียงของ นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. มาเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ เนื้อหาของคลิป นายธีระชัยบอกว่าราคายางปัจจุบันนับว่าสูงกว่าเมื่อปีที่แล้ว โดยอ้างอิงราคายางก้อนถ้วยจากภาคอีสาน ปัจจุบันราคา 55 บาท พร้อมยืนยันว่าเกษตรกรในภาคอีสานขายยางได้ราคา 30 บาทขึ้นไป ถือว่าอยู่ได้ พร้อมยืนยันจะไม่มีม็อบเรียกร้องราคายางแน่นอน

แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มองว่าคำกล่าวของนายธีระชัยขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรง เพราะราคายางก้อนถ้วย 50 กว่าบาท เป็นราคายางที่มี DRC 100% แต่ยางที่เกษตรกรขายเป็นยางก้อนถ้วยที่มีน้ำอยู่ประมาณ 40-50% ราคาจริงๆ จึงอยู่ที่ 20 กว่าบาทเท่านั้น ไม่ถึง 30 บาท/กก.

การสะท้อนของนายธีระชัย ที่เป็นตัวแทนเกษตรกรเท่ากับเป็นการพูดแทนชาวสวนยางทั้งประเทศว่าพอใจและอยู่ได้อย่างสบายกับราคายางปัจจุบัน และยังเชื่อว่าการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าราคายางปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกรรับได้ ก็น่าจะมาจากข้อมูลจากปากของนายธีระชัยนั่นเอง

ขณะที่แกนนำชาวสวนยางสายภาคใต้ที่อยู่ในบอร์ด กนย. กลับไม่มีการสะท้อนสถานการณ์ราคายางเท่าที่ควร จนถูกมองว่าอำนาจของชาวสวนยางที่เคยอยู่ในสายภาคใต้ เนื่องจากมีพื้นที่และเกษตรกรปลูกยางมากที่สุด ได้ถูกยึดอยู่ในสายภาคอีสานอย่างเบ็ดเสร็จ 

อีกทั้งนายธีระชัย ที่เป็นประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ยังถูกมองว่าไม่ใช่ตัวแทนชาวสวนยางเลือดแท้ แต่มาจากสายการเมือง 

ขณะที่ประเด็นใหญ่ก็คือ คำพูดของนายธีระชัยที่ว่า “ราคายาง 30 กว่าบาท เกษตรกรเขาอยู่ได้แล้ว” ถามว่ามาจากไหน มาจากมติของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เขาเป็นประธาน มาจากการสอบถามเกษตรกรในภาคอีสาน หรือมาจากความคิดเห็นส่วนตัว


ตอบได้เลยว่าไม่ได้มาจาก เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  และก็เชื่อว่าชาวสวนยางภาคอีสานไม่ปลื้มกับราคายาง 30 บาท อย่างแน่นอน


advertivsing

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม