ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เทคนิคตัดปาล์มสุก ให้ได้คุณภาพ ยกระดับมาตรฐานปาล์มไทย

หน่วยงานภาครัฐจะออกมาตรการ "ซื้อ-ขายปาล์มดิบ ผิดกฎหมาย" ถึงเวลาแล้วที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มต้องปรับปรุงการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม ให้มีคุณภาพ หรือตัดปาล์มสุกเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง เพื่อยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันของไทย

ที่ผ่านมาในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มเริ่มมีการรณรงค์ตัดปาล์มสุก ด้วยประโยคสั้นๆ แต่จำง่ายว่า "ตัดปาล์มสุกทุกละทายที่มีลูกร่วงโคนต้น 1 ลูกขึ้นไป" 


แต่การจะทำให้เก็บเกี่ยวปาล์มสุกให้มีคุณภาพจากสวนสู่โรงงานมีรายละเอียดและขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร เรามีเทคนิคมานำเสนอ

เทคนิคเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมันสด ส่งโรงงาน มีขั้นตอนโดยทั่วไปดังนี้

1. ลำดับแรกจะต้องแต่งช่อทางลำเลียงแถวปาล์มน้ำมันในแต่ละแปลงให้เรียบร้อยและมีความสะดวกกับการลำเลียง

2. คัดเลือกทะลายปาล์มน้ำมันสุกโดยยึดมาตรฐานจากการสังเกตสีของผลปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มและจำนวนผลที่สุกจะร่วงหล่นลงบนดินประมาณ 10 ถึง 12 ผล ถือเป็นผลปาล์มสุกที่สามารถใช้ได้

3. หากปรากฏว่าทะลายปาล์มสุกที่จะตัดมีขนาดใหญ่ติดแน่นกับลำต้นมากไม่สะดวกกับการใช้เสียมแทง เพราะจะทำ ให้ผลร่วงมาก ก็ใช้มีดขอหรือมีดด้ามยาวธรรมดา ตัดแชะขั้วทะลายก่อน แล้วจึงใช้เสียมแทง ทะลายปาล์มก็จะหลุดออกคอต้นปาล์มได้ง่ายขึ้น


4. ให้ตัดแต่งขั้วทะลายปาล์มที่ตัดออกมาแล้วให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพื่อสะดวกในการขนส่ง 

5. รวบรวมผลปาล์มทั้งที่เป็นทะลายย่อยและลูกร่วงนำมารวมไว้เป็นกองในพื้นที่ว่างบริเวณโคนต้น และเก็บผลปาล์มที่ร่วงใส่ตะกร้าหรือเข่งเตรียมไว้ ในกรณีต้นปาล์มมีอายุน้อย ทางใบปาล์มอาจเก็บยาก

6. สำหรับทางใบปาล์มที่กองไว้หลังจากตัดแล้ว อย่าให้กีดขวางทางเดิน หรือวางปิดกั้นทางระบายน้ำเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง หรือทางระบายน้ำที่ขังตามทางเดิน

7. รวบรวมผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายสดและผลปาล์มร่วงไปยังศูนย์รวมผลปาล์มในกองที่เป็นกองย่อย เช่น ในการกระบะบรรทุกที่ลากด้วยแทรกเตอร์หรือรถอีแต๋น

8. การเก็บเกี่ยวผลปาล์ม เจ้าของสวนปาล์มน้ำมันจะต้องสนับสนุนให้ผู้เก็บเกี่ยวร่วมทำงานกันเป็นทีม ในทีมก็แยกให้เข้าคู่กัน 2 คน  โดยคนหนึ่งทำหน้าที่ตัดหรือแทงผลปาล์มและอีกคนหนึ่งก็เก็บรวมรวมผลปาล์ม

9. การเก็บรวมรวมผลปาล์ม การเก็บพยายามลดจำนวนครั้งในการถ่ายเทเป็นกองย่อย ๆ เมื่อผลปาล์มชอกช้ำมีบาดแผล  จะทำให้ปริมาณของกรดไขมันอิสระจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การบรรทุกควรจะมีตาข่ายคลุมเพื่อไม่ให้ผลปาล์มร่วงระหว่างทางขณะขนส่ง
 

ข้อควรปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน มีดังนี้
1. ตัดทะลายปาล์มน้ำมันอยู่ในระยะสุกพอดี คือทะลายปาล์มเริ่มมีผลร่วง แต่ไม่ควรตัดทะลายปาล์มที่ยังดิบอยู่  เพราะในผลปาล์มดิบยังมีสภาพเป็นน้ำและมีแป้งอยู่ ยังไม่แปรสภาพเป็นน้ำมัน
ส่วนทะลายที่สุกเกินไปจะมีกรดไขมันอิสระสูง  และผลปาล์มสดอาจมีสารบางชนิดอยู่ อาจเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้
2.  รอบของการเก็บเกี่ยว จะอยู่ในช่วงที่ผลปาล์มน้ำมันออกชุก ควรจะอยู่ในช่วง 7-10 วัน
3.  ผลปาล์มที่เป็นลูกร่วงที่อยู่บริเวณโคนปาล์มน้ำมัน และที่ค้างในกาบต้นควรเก็บออกมาให้หมด
4.  ก้านทะลายของปาล์มน้ำมันควรตัดให้สั้นและต้องให้ติดกับทะลาย
5.  พยายามให้ทะลายปาล์มน้ำมันชอกช้ำน้อยที่สุด 

ข้อควรคำนึง
1.  ผลปาล์มน้ำมันที่ตัดแล้ว ควรจะดำเนินการจัดส่งให้ถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง
2.  ทะลายปาล์มสุกที่จัดว่าได้มาตรฐาน คือ ผลปาล์มชั้นนอกสุดของทะลายหลุดร่วงจากทะลาย
3.  ผลปาล์มหากมีจำนวนเต็มทะลาย แสดงเห็นได้ชัดว่าได้รับการดูแลรักษาอย่างดี 

4.  ไม่ควรให้มีทะลายปาล์มน้ำมันที่มีอาการชอกช้ำและเสียหายอย่างรุนแรง
5.  ไม่ควรให้มีทะลายปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใด ๆ หรือเน่าเสีย
6.  ไม่ควรให้มีทะลายที่สัตว์กินหรือทำความเสียหายแก่ผลปาล์ม
7.  ไม่ควรให้มีสิ่งสกปรกเจือปน เช่น ดิน หิน ทราย ไม้กาบหุ้มทะลาย เป็นต้น
8.  ไม่ควรให้มีทะลายปาล์มน้ำมันเปล่า ๆ เจือปนด้วย
9.  ความยาวของก้านทะลายควรไว้ ควรให้มีความยาวประมาณ 2 นิ้ว
มาตรฐานในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน
1.  จะต้องไม่ตัดผลปาล์มดิบไปขายเพราะจะขายได้ในราคาไม่เต็มที่ 
2.  จะต้องไม่ปล่อยให้ผลปาล์มน้ำมันสุกอยู่บนต้นนานเกินไป
3.  จะต้องเก็บผลปาล์มที่ร่วงลงบนพื้นให้หมด
4.  จะต้องไม่ทำให้ผลปาล์มน้ำมันที่เก็บเกี่ยวแล้วมีบาดแผล
5.  จะต้องคัดเลือกทะลายปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์ ส่วนทะลายที่มีจำนวนน้อยให้ทิ้งทะลายไปเลย
6.  การตัดขั้วทะลายปาล์มน้ำมันจะต้องตัดให้มีขนาดสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
7.  จะต้องทำความสะอาดผลปาล์มน้ำมันที่เปื้อนดิน อย่าให้มีเศษหินดินปนไปด้วย
8.  เมื่อตัดผลปาล์มน้ำมันแล้ว  จะต้องรีบส่งผลปาล์มไปยังโรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมง
การกำหนดคุณภาพของผลปาล์มสดทั้งทะลายที่มีคุณภาพดี
การแบ่งชั้นคุณภาพปาล์มน้ำมัน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนด
คุณภาพทะลายปาล์มเป็น 3 ชั้นคุณภาพ (ตาม มกษ.5702-2552) ดังนี้

1 ชั้นพิเศษ (Extra class)
ทะลายปาล์มน้ำมันชั้นนี้มีคุณภาพดีที่สุด โดยมีคุณสมบัติตามคุณภาพทั่วไปและมี
ทะลายสุกไม่น้อยกว่า 90% มีทะลายปาล์มกึ่งสุกไม่เกิน 10% ของจำนวนทะลายปาล์มน้ำมันในรุ่น
(รุ่นหรือ lot ที่นำส่งโรงงาน) และ / หรือ มีสัดส่วนน้ำมันต่อทะลาย ( oil / bunch ) ไม่น้อยกว่า 24%

2 ชั้นหนึ่ง (Class I)
ทะลายปาล์มน้ำมันชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีตามคุณภาพทั่วไป และมีทะลายสุกไม่น้อยกว่า
80% และทะลายกึ่งสุกไม่เกิน 20% ของจำนวนทะลายปาล์มนํ้ามันในรุ่น และ / หรือ มีสัดส่วน
น้ำมันต่อทะลาย ( oil / bunch ) ไม่น้อยกว่า 22%

3 ชั้นสอง (Class II)
ทะลายปาล์มน้ำมันชั้นนี้ต้องมีคุณภาพพื้นฐานตามคุณภาพทั่วไป และมีทะลายสุก
ไม่น้อยกว่า 70% และทะลายกึ่งสุกไม่เกิน 30% ของจำนวนทะลายปาล์มนํ้ามันในรุ่น และ/หรือ
มีสัดส่วนน้ำมันต่อทะลาย ( oil / bunch ) ไม่น้อยกว่า 20%


ที่มา  : กรมวิชาการเกษตร
         :คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ : Facebook คนปลูกปาล์มน้ำมันAdvertising

ลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม