ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

“สวนยางผสมผสาน” ทำเงิน ไร่ละ 75,154 บาท/ปี

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การทำเกษตรผสมผสาน (ปลูกไผ่ในสวนยาง)  ที่สวนไผ่อาบูเป็นเวลา 1 ปี (2560) โดยข้อมูลรวบรวมจากกิจกรรมต่างๆ ที่เราทำที่สวนไผ่อาบู ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือ

- พื้นที่รอบตัวบ้าน เน้นการปลูกพืชผักพื้นบ้านเสริมรายได้
- พื้นที่ในสวนยางหลังบ้าน จัดสรรพื้นที่โดยเน้นการปลูกไผ่ในสวนยาง

รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5 ไร่ ต้นยางอายุประมาณ 10 ปี ปลูกไผ่กิมซุงในสวนยางไว้ทั้งหมด 250 กอ จากการเก็บข้อมูลในช่วงปี 2560 สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

สรุปภาพรวมทั้งปี
━━━━━━━━━━━
- การทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ 5 ไร่ โดยการปลูกไผ่ในสวนยาง สร้างรายได้รวมตลอดระยะเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน 375,770 บาท
- หรือคิดเป็นรายได้ต่อไร่ต่อปี เท่ากับ 75,154 บาทต่อไร่ต่อปี
- ทั้งนี้การทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ 5 ไร่ ใช้ต้นทุนในการจัดการสวนตลอดทั้งปีเพียง 20,064 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่น้อยมาก 
บุญชู สิริมุสิกะ ทิ้งอาชีพวิศวกรในเมืองหลวง กลับสู่บ้านเกิด ที่มีรากฐานอาชีพจากสวนยางและสวนปาล์ม ก่อนจะพัฒนาสู่สวนเกษตรผสมผสาน โดยมี ไผ่ เป็นตัวเสริมหลัก
สวนยางพารา ปลูกแซมด้วยไผ่
สรุปภาพรวมแยกเป็น 3 มิติ
━━━━━━━━━━━━━━━━━

หากเราแยกพิจารณารายได้แบ่งตามแผนการพัฒนาสวนไผ่อาบู 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตร การแปรรูป และ การท่องเดียว สามารถสรุปได้ ดังนี้

- รายได้หลักของสวนไผ่อาบูมาจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์หลักของสวนไผ่อาบู คือ แบมบูซ่า-ชาร์โคลอินดี้ ตลอดหนึ่งปีชาร์โคลอินดี้สร้างรายได้ให้กับสวนรวมเป็นเงิน 212,500 บาท
- รายได้รองลงมาเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมเป็นเงิน 163,270 บาท
- จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่สวนไผ่อาบูสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าทั้งในรูปของผลผลิตทางการเกษตร และ ในส่วนของการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ในมิติของการท่องเที่ยวยังไม่เริ่ม! ในส่วนนี้จึงยังไม่มีรายได้ในส่วนนี้
- Advertisement -

ยางพารา จากที่เคยเป็นรายได้หลัก แต่วันนี้กลายเป็นรายได้เสริม
ไผ่ใช้ประโยชน์ได้มากมาย รวมทั้งทำเงินได้ด้วยเช่นกัน
ภาพรวมรายได้ในแต่ละฤดูกาล
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- ในส่วนของรายได้รายเดือนมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ และ เวลาในการทำงานของเจ้าของสวน โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 31,314 บาท
- จากผลของการทำเกษตรผสมผสานจะเห็นได้ว่า ทางสวนมีรายได้ทุกเดือนแม้จะเป็นช่วงปิดกรีด หรือแม้แต่ช่วงฤดูฝนที่แสนยาวนาน
- เนื่องจากที่นี่เปิดให้ผู้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เจ้าของสวนจึงไม่ได้ทำงานทุกวัน รายได้เฉลี่ย 31,314 บาท เป็นเพียงรายได้ที่เกิดจากการทำงานประมาณ 10 วันต่อเดือนเท่านั้น

นั้นหมายความว่า...หากผมทำงานเต็มเดือนก็สามารถที่จะมีรายได้ที่สูงขึ้นอีกประมาณ 2-3 เท่า!

ผักนานาชนิดที่ปลูกบริเวณสวน เป็นรายได้รายวัน
ผลิตภัณฑ์หลักของสวนไผ่อาบู คือ แบมบูซ่า-ชาร์โคลอินดี้ ตลอดหนึ่งปีชาร์โคลอินดี้สร้างรายได้ให้กับสวนรวมเป็นเงิน 212,500 บาท
เปรียบเทียบรายได้จากยางพารา VS การทำเกษตรผสมผสาน
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- ยางพาราอายุประมาณ 10 ปี บนพื้นที่ 5 ไร่ ให้รายได้รวมทั้งปี 36,180 บาท หรือคิดเป็นรายได้ 7,236 บาทต่อไร่ต่อปี!
- รายได้จากการทำเกษตรผสมผสาน บนพื้นที่ 5 ไร่ (ไม่รวมที่ได้จากยางพารา) ให้รายได้รวม 339,590 บาท หรือคิดเป็นรายได้ 67,918 บาทต่อไร่ต่อปี
- จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า การปรับเปลี่ยนจากสวนยางเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรผสมผสาน สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของสวนได้เกือบ 10 เท่า

จากผลการสรุปข้อมูลเชิงตัวเลขข้างต้น คงช่วยให้หลายท่านที่ยังไม่มั่นใจ ที่จะปรับสวนยางของตนเองมาทำสวนยางแบบผสมผสาน ได้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น มันเวิร์คมาก 
สวนไผ่อาบู กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของ จ.พังงา
สวนยางผสมผสาน เป็นทางออกของชาวสวนยาง
ทั้งนี้ทั้งนั้น การจะทำเกษตรผสมผสานให้สนุก และ ประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นควรทำบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ และควรทำโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ศาสตร์พระราชามาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบท เหมาะกับภูมิศาสตร์ และภูมิสังคมของตนเอง

ผมทำมาแปดปี แปดปีเข้าถึงแค่กระพี้ของคำสอน บอกได้เลยว่า แค่กระพี้ชีวิตก็ดีขึ้นมาก

เรื่อง : สวนไผ่อาบู
-----------------------------------------
สวนไผ่อาบู ตั้งอยู่ใน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดย บุญชู สิริมุสิกะ ชายหนุ่มที่ทิ้งอาชีพวิศวกรในเมืองหลวง กลับสู่บ้านเกิด ที่มีรากฐานอาชีพจากสวนยางและสวนปาล์ม แน่นอนว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่อยู่ที่เงินทอง หากแต่แสวงหาความยั่งยืนและความสุข ปัจจุบัน บุญชู คือผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกไผ่ในสวนยางและสวนปาล์ม มีรายได้หลายทาง ซึ่งมากกว่าเงินเดือนวิศวกร และยังกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการปลูกไผ่ที่มีชื่อเสียงของ จ.พังงา มีคนเข้าไปศึกษาดูงานไม่ขาดสาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวนไผ่ อาบู


- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม