ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

“บ่อน้ำเคลือบยางพารา ” สร้างรายได้ ให้เกษตรกรสวนยางเชียงราย 300,000 บาท

เกษตรกรสวนยาง จ.เชียงราย สร้างรายได้เสริมช่วงราคายางผันผวน นำผลงานวิจัย “บ่อน้ำเคลือบยางพารา” ต่อยอดธุรกิจ สร้างโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อสู้กับปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร สร้างประโยชน์ เพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ หวังเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ นำแนวทางไปปรับใช้

น.ส.นฤมล ปาณะที เกษตรกรชาวสวนยางบนพื้นที่สูง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นเกษตรกรรุ่น ใหม่ที่มีแนวคิดสร้างรายได้เสริมในภาวะที่ราคายางพาราผันผวน โดยปัจจุบันเธอมีพื้นที่ทำสวนยาง 25 ไร่ จากช่วงปลายปีที่ผ่านมาเกิดประสบปัญหาราคายางตกต่ำ จึงเลือกหาอาชีพเสริมเพื่อชดเชยรายได้เลี้ยงครอบครัว
- Advertisement - 

โดยได้ศึกษานำผลงานวิจัยเรื่องการสร้างบ่อน้ำเคลือบยางพารา ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนเพื่องานวิจัย  (สกว.) และนำเอาแนวทางผลิตบ่อน้ำเคลือบยางพารามาทดลองผลิต

เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาได้ในพื้นที่ และประกอบกับการทำเกษตรกรรมในพื้นที่สูงจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งการทำบ่อน้ำเคลือบยางพารา ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ปัจจุบันมีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก บ่อน้ำเคลือบยางพาราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ไว้ใช้ในการกักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตร
สำหรับบ่อน้ำเคลือบยางพารามีขนาดมาตรฐาน 4 x 2 เมตร ทำได้ในรูปแบบยกลอย และแบบฝังดิน โดยใน 1 บ่อ ใช้น้ำยางธรรมชาติปริมาณ 50 กิโลกรัม ประกอบกับสารเคมีตามสูตรที่กำหนดไว้ มีวัตถุดิบหลักคือ ผ้าดิบและน้ำยางพารา โดยบ่อน้ำยางพารามีคุณสมบัติโดดเด่น คือ สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรและทำการประมง มีอายุยาวนานถึง 10 ปี ที่สำคัญเมื่อเกิดการชำรุดสามารถทำการซ่อมแซมให้กับมาคงทนเหมือนเดิมได้ แตกต่างจากบ่อน้ำพลาสติกทั่วไป

ปัจจุบันตนได้เริ่มผลิตบ่อน้ำมากว่า 2 ปีแล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อปีหลังจากหักต้นทุน อยู่ประมาณ 300,000 บาท และแรงงานส่วนมากใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลัก

ปัจจุบัน มีหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย ( กยท. ) ได้เข้ามาดูแลให้ความรู้ในด้านการแปรรูป จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ และยังช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนจำนวน 80,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม