ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ก้าวสู่ปีที่ 4 กยท. “สร้างสรรค์นวัตกรรมยางไทยให้ก้าวหน้า” ชู นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง สร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราไทย

กยท. จัดงานสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมยางไทยให้ก้าวหน้า ภายใต้แนวคิดส่งเสริมนวัตกรรมยางสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง การยกระดับมาตรฐานยางพารา สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ยางพาราไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมจากยางพารา ผลิตภัณฑ์แปรรูปยาง

นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานในพิธีเปิดงาน เผยว่า ที่ผ่านมา กยท. ได้ขับเคลื่อนงานในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการส่งเสริม โดยให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวสวนยางในการพัฒนา ยกระดับ และผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในการแปรรูป การพัฒนาด้านตลาด ด้านงานวิจัย หรือแม้กระทั้งการให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการยาง เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียน เพิ่มกำลังในการผลิตยางพาราให้มากขึ้น
นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- Advertisement - 

การย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 นี้ กยท. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะด้านการพัฒนางานวิจัย ตามวิสัยทัศน์การยางแห่งประเทศไทย  คือ การก้าวไปสู่การเป็น “องค์กรชั้นนำระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ”

ดังนั้นการดำเนินงานของ กยท. จะต้องรักษามาตรฐานการดำเนินงานที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่และพัฒนาศักยภาพการให้มีความเชี่ยวชาญด้านยางพาราในทุกสถานการณ์ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงบูรณาการและประสานความร่วมมือร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบกิจการยางพารา เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ 
สิ่งสำคัญคือการทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและแปรรูป พร้อมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในวงการยางพาราไทย โดยเฉพาะกับผู้วิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรมยาง อีกทั้งต้องยกระดับศักยภาพของเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถพัฒนารักษามาตรฐานคุณภาพผลผลิตให้ได้ต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยางพารามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า การจัดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ นี้ ซึ่งถือเป็นเป็นวันครบรอบ 3 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 4  เพื่อเป็นการผลักดันให้การดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศที่เน้นการพัฒนาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  
นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
กยท. จึงเร่งคิดค้นวิธีเพิ่มมูลค่ายางพาราเพื่อใช้ในประเทศ ลดการพึ่งพาการส่งออก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบกิจการยาง สร้างและพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน กระตุ้นความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องกับวงการยางทั้งระบบมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น จึงกำหนดจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิดกยท.ก้าวสู่ปีที่ 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมยางไทยให้ก้าวหน้า” โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นถึงทิศทางยางพาราในอนาคต และเพื่อสร้างความหลอมรวมกันระหว่างพนักงานภายในองค์กร ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ 
กิจกรรมภายในงานนั้น นอกจาก กยท.จะเปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบสถาปนา 3 ปี ก้าวสู่ปีที่ 4 แล้ว ยังมีโซนนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ และผลงานนวัตกรรมยางพารา การผลิตยางตามมาตรฐาน GMP ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยางพารามากมาย ร่ามพิธีมอบรางวัลด้านต่างๆ ได้แก่ รางวัลเชิดชูคนดีมีคุณธรรมของ กยท. รางวัลการประกวดนวัตกรรมยางพารา และรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของดีจากการยางแห่งประเทศไทยระดับเขต ทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้จับจ่ายซื้อสินค้าภายในงานด้วย

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม