ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

รมช. อุตสาหกรรม เตรียมผลักดัน โครงการออยปาล์มซิตี้ และเมืองนวัตกรรมไม้ยาง ภาคใต้


นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการหารือกับส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ได้ข้อสรุปตามข้อเสนอของภาคเอกชนพื้นที่ภาคใต้ 3 ประเด็น เพื่อตอบสนองตามแนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปครบวงจร คือ

1.การจัดตั้งออยปาล์มซิตี้ (Oil Palm City) เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของปาล์ม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 โดยภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอโครงการศูนย์เรียนรู้และส่งเสริม “นวัตกรรมปาล์มน้ำมัน” เพื่อสนับสนุนโครงการ “สุราษฎ์ธานี ออยปาล์มซิตี้” โดยศูนย์ดังกล่าวจะให้บริการด้านปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล (Big Data) องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน เป็นศูนย์พยากรณ์อนาคตอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สนับสนุนการเกิดธุรกิจรายใหม่ และเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ และภาคเอกชนในการพัฒนาศูนย์ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด


2.เมืองนวัตกรรม และการออกแบบไม้ยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจัดการมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืน และรองรับ Industry 4.0 ยกระดับมาตรฐานไม้ยางพารา ให้ได้มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม มีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหรรมเชิงสร้างสรรค์ (ITC) ที่จังหวัดสุราษฎ์ธานี เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงหน่วยงานเครือข่าย ในการบูรณาการบริการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถยกระดับเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้พื้นที่จัดตั้งโครงการจะตั้งอยู่ที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนาดพื้นที่กว่าพันไร่ 


3.การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (R&D) ทางด้านสมุนไพร ได้กำหนดพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีเครือข่ายสมุนไพรที่เข้มแข็ง ซึ่งปัจจุบันนี้มีโรงงานต้นแบบ คือ วิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษ (บ้านตาขุน) ซึ่งกลุ่มเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ มีความต้องการใช้โรงงานต้นแบบแปรรูปสมุนไพรนี้ ผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน อย. และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (GMP) ด้านอาหาร จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือ และขยายโรงงานต้นแบบในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องเป้าหมายการเป็นเมืองแห่งสมุนไพรเอเชีย 

ทั้งนี้ ข้อเสนอของภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 3 ประเด็นนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะนำเสนอในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ให้พิจารณาในการดำเนินการ ต่อไป
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม