ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ยูนิวานิช ผลิตด้วยมาตรฐานสากล ต้นสมบูรณ์ ให้ผลผลิตไว

การจะเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ทำไมต้องเลือกจากแปลงที่ได้มาตรฐาน ทำไมต้องเลือกแปลงที่ทำธุรกิจเพาะกล้ามาอย่างยาวนาน และทำไมต้องเลือกต้นที่สมบูรณ์

ไพรวัลย์ โต๊ะดำ ผู้จัดการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิช บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สร้างความกระจ่างของคำถามเหล่านี้ไว้ว่า

ในการตัดสินใจซื้อต้นกล้าหรือเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมันเกษตรกรอาจจะพิจารณาจากผลผลิต ความดกของทะลาย โดยดูจากสวนปาล์มใกล้เคียงหรือของเพื่อนบ้าน ซึ่งเกษตรกรจะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในใจแล้ว

แต่ประการหนึ่งที่สำคัญในการเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันต้องมีประวัติแปลงเพาะกล้านั้นๆ ว่าได้เพาะกล้าที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร และทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่ใช่เปิดเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
แปลงเพาะกล้าที่มีมาตรฐาน ช่วยให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วขึ้น

ผู้จัดการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิช  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การสร้างสวนปาล์มเราย่อมหวังผลผลิตระยะยาว ดังนั้นการดูแลจัดการของแปลงเพาะกล้าจึงมีผลต่อเกษตรกรอย่างมาก เพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จะเลือกแหล่งเพาะกล้าพันธุ์เป็นเรื่องสำคัญ

เช่นเดียวกับการให้ผลผลิตช้าหรือเร็วก็อยู่ที่การจัดการในแปลงเพาะกล้า สภาพต้นกล้าถือว่ามีส่วนสำคัญ ถ้าในแปลงเพาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยตามโปรแกรม ไม่ได้ดูแลเพื่อให้ต้นกล้าสมบูรณ์  จะส่งผลให้การเจริญเติบโต การให้ผลผลิตของต้นปาล์มที่ปลูกลงไปในแปลงช้าลงไปด้วย

“ต้นปาล์มที่อยู่ในแปลงเพาะจะเกิดจากตาดอกในทุกกาบใบอยู่แล้ว ถ้าต้นกล้าขาดน้ำหรือขาดปุ๋ยตาดอกก็อาจจะฝ่อไป เมื่อเกษตรกรปลูกลงไปในแปลงปลูกจะได้ผลผลิตช้าลง ดังนั้นเกษตรกรจะได้ผลผลิตช้าเร็วก็อยู่ที่มาตรฐานของแปลงเพาะ”

“อย่างของบริษัท ยูนิวานิชเองแน่นอนว่าเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นต้องรักษาชื่อเสียง รักษาคุณภาพ ในส่วนของการผลิตต้นกล้า เรามีโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ของบริษัท และผลิตเมล็ดพันธุ์เอง การปลอมปนของเมล็ดไม่มี การจัดการแปลงเพาะกล้าต้องได้มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานตรงนี้จะต้องทำเหมือนๆ กัน ทุกๆ แปลงของบริษัท ที่กระจายอยู่ 5 แปลง”

ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันยูนิวานิช ปีละ 2 ล้านต้น

ไพรวัลย์ ให้ข้อมูลว่า บริษัทยูนิวานิชผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศ กว่า 15 ประเทศ ใน 2 ทวีป  อีกส่วนหนึ่งก็ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ให้กับเกษตรกร รองรับการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะในภาคใต้ของไทย

โดยแปลงเพาะกล้าของยูนิวานิชกระจายอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัด แปลงแรก อยู่ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุด  มีกำลังการผลิตต้นกล้า 750,000 ต้น/ปี แปลงที่สอง อยู่ใน อ.ลำทับ จ.กระบี่ กำลังการผลิต 400,000 ต้น/ปี นอกจากนั้น ก็ยังมีแปลงที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง และยังมีแผนการขยายแปลงเพาะต้นกล้าไปที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา รวมแล้วสามารถผลิตต้นกล้าได้ประมาณ 2 ล้านต้น/ปี 
รักษามาตรฐานการผลิตต้นกล้า ปาล์มน้ำมันเพื่อเกษตรกร

เป้าหมายของการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันก็เพื่อผลิตต้นกล้าที่ได้คุณภาพ การเจริญเติบโตเต็มที่ ต้นพันธุ์สวยงาม ตรงตามพันธุ์ที่บริษัทได้ผลิตและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเอง

โดยที่แปลงเพาะกล้าทั้ง 5 แปลง ได้การรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร เพื่อที่จะให้ได้คุณภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้อย่างดี

หัวใจสำคัญของการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ยูนิวานิช

หัวใจสำคัญของการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อยู่ที่การดูแลรักษา การให้น้ำ การดูแลศัตรูพืชที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงตามรอบของการดูแลรักษา จะได้ต้นกล้าตรงตามพันธุ์ เจริญเติบโตดี ได้ขนาดต้น และอายุตามมาตรฐาน

หัวใจสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การคัดต้นกล้าผิดปกติทิ้ง เพราะว่าโดยธรรมชาติของปาล์มน้ำมัน ต้องมีลักษณะต้นกล้าที่ผิดปกติปะปนอยู่บ้าง
การคัดกล้าจะทำใน 2 ระยะ คือ ระยะอนุบาลแรก เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 3-4 เดือน ก่อนที่จะย้ายไปยังแปลงอนุบาลหลักต้องมีการคัดทิ้งต้นกล้าที่มีลักษณะผิดปกติ ระยะนี้จะคัดทิ้งประมาณ 10-15% โดยคัดตามลักษณะผิดปกติ เช่น ลักษณะใบเรียวแคบ ใบหยิกใบย่น หรือ ใบผิดรูปผิดทรง เป็นต้น คัดให้เหลือต้นกล้าที่มีลักษณะทรงต้นปกติเท่านั้น ที่จะถูกย้ายไปสู่แปลงอนุบาลหลัก

ระยะอนุบาลหลัก เมื่อต้นกล้าอายุ 7 เดือน และก่อนที่จะจำหน่ายให้เกษตรกร ระยะนี้ยังต้องมีการคัดต้นกล้าผิดปกติทิ้งอีกครั้ง

“การคัดต้นกล้าผิดปกติทิ้งเป็นขั้นตอนที่จะต้องทำเป็นมาตรฐาน เพื่อที่จะให้เกษตรกรได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ไม่มีลักษณะผิดปกติในแปลงปลูกของเกษตรกร ซึ่งจะทำให้เสียเวลา เสียต้นทุนการดูแล”  
เมล็ดพันธุ์ยูนิวานิช (Clonal Seed)  จากต้นแม่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมจำหน่ายแล้ว

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิชได้ขยายงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประมาณ 10 กว่าปี ทำวิจัยในขั้นตอนต่างๆ กระทั่งผลิตเป็นต้นกล้าจนสำเร็จ ซึ่งได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2 ชนิด คือ ต้นแม่พันธุ์ดูร่า และต้นลูกผสมเทเนอร่า

ในส่วนของต้นแม่พันธุ์ บริษัทมีต้นแม่พันธุ์อยู่ประมาณ 10,000 ต้น แต่ใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์แค่ ประมาณ 2,000 ต้น ทุกต้นจะทำการบันทึกข้อมูล การเจริญเติบโต ตัวเลขผลผลิต และวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ จากนั้นมีการคัดต้นแม่พันธุ์ที่ให้คุณสมบัติดีสูงสุด จำนวน 5% มาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเพิ่มจำนวนแม่พันธุ์ที่มีคุณสมบัติดีให้มากขึ้น โดยนำส่วนยอดมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องแล็บใช้เวลาประมาณ 3.5-4 ปี และใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปีในแปลงเพาะกล้า จนสามารถย้ายลงปลูกในแปลงแม่พันธุ์  

เราจะได้แปลงแม่พันธุ์ที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งจะได้ต้นแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพสูง มีความสม่ำเสมอ หลังจากการเก็บข้อมูลแม่พันธุ์ที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เราจะคัดเลือกต้นที่มีคุณสมบัติดีอีกครั้งเพื่อใช้เป็นแม่พันธุ์ ผสมกับต้นพ่อพันธุ์ที่เราใช้อยู่ จนได้เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เรียกว่า Clonal Seed คือเมล็ดที่ได้จากต้นแม่ที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมา เราคาดหวังว่าจะให้ผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอกว่าเดิมอย่างน้อย 15%

ขอขอบคุณ
ไพรวัลย์ โต๊ะดำ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
258 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทรศัพท์ 075 681 116

 - Advertisement - 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม