ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

แนวทางการปลูกพืชเสริม สร้างรายได้ ในสวนยาง

ในช่วงระยะ 1-3 ปี หลังปลูกยาง เจ้าของสวนไม่มีรายได้จากสวนยาง แต่สามารถหารายได้เสริมด้วยการปลูกพืชแซมยาง และเมื่อยางให้ผลผลิตแล้ว เจ้าของสวนยางสามารถปลูกพืชร่วมยางควบคู่กับการทำสวนยางเพิ่มรายได้

 

การปลูกพืชแซมยาง

พืชแซมยาง หมายถึงพืชที่ปลูกระหว่างแถวยางในขณะที่ต้นยางมีอายุไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพด สับปะรด กล้วย ฯลฯ

 ➤ หลักในการพิจารณาปลูกพืชแซมยาง

👉 ควรปลูกพืชที่ตลาดมีความต้องการ

👉 ควรใช้แรงงานในครอบครัว

👉 พืชที่ปลูกควรเป็นพืชล้มลุก อายุสั้น

👉 ไม่ควรปลูกหลังจากต้นยางอายุ 3 ปี

👉 ควรมีการใส่ปุ๋ยให้กับพืชแซมด้วย

👉 การปลูกพืชไร่ต่างๆ เป็นพืชแซมยาง ควรปลูกสลับกับพืชตระกูลถั่ว

👉 ไม่ควรปลูกพืชแซมยางในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

👉 พืชที่ไม่แนะนำ คือ มันสำปะหลัง และละหุ่ง

 

 ➤ การปลูกพืชแซมยาง ควรเว้นระยะระหว่างแถวยางไม่ต่ำกว่า 7 เมตร แต่ต้องมีจำนวน

ต้นยางไม่น้อยกว่า 64 ต้น/ไร่ หลังจากปลูกพืชแซมยาง ให้ปลูกพืชตระกูลถั่วแทนทันที

การปลูกพืชร่วมยาง

พืชร่วมยาง หมายถึง พืชที่ปลูกควบคู่กับการปลูกยาง สามารถเจริญเติบโตร่วมกับยางได้

 

 ➤ หลักในการพิจารณาปลูกพืชร่วมยาง

👉 คำนึงผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกพืชร่วมยางแต่ละชนิด

👉 เกษตรกรควรคุ้นเคยกับการปฏิบัติดูแลรักษาพืชร่วมยางที่เลือกปลูก

👉 พืชร่วมยางที่ปลูกต้องไม่กระทบกระเทือนการปฏิบัติงานในสวนยาง หรือมีผลต่อการ

👉 เจริญเติบโตของต้นยาง จนทำให้ผลผลิตจากต้นยางลดลง

👉 ชนิดของพืชร่วมยางที่สำคัญ ได้แก่ ระกำหวาน สละ หวาย กระวาน หน้าวัว ฯลฯ

 

ที่มา : คัมภีร์การปลูกยางพารา

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม