ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

แนวทางการสร้าง “ถนน” และ “ทางระบายน้ำ” ในสวนปาล์มน้ำมัน

ถนนและทางระบายน้ำ ถึงว่าสำคัญต่อการสร้างสวนปาล์ม เพราะถนนจะช่วยให้การทำงานสะดวก ง่าย และลดการใช้แรงงาน ขณะที่ทางระบายน้ำจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

 

👉การสร้างถนน

การสร้างถนนภายในสวนปาล์มน้ำมัน เป็นการเชื่อมโยงการชนส่งภายในสวนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน การดูแลรักษาปาล์มน้ำมันที่ปลูกแล้ว การขนส่งปุ๋ยเคมี ตลอดจนการเก็บเกี่ยวทะลายสดปาล์มน้ำมันส่งโรงงาน

 

การสร้างถนนเป็นไปตามสภาพภูมิประเทศและขนาดพื้นที่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • 1. ถนนใหญ่ เป็นถนหลักสำหรับขนส่งผลผลิตที่รวบรวมได้ และกระจายวัสดุการเกษตรลงไปในแปลง พื้นถนนบดอัดแน่นด้วยลูกรัง ความกว้าง 6 - 8 เมตร ห่างกันประมาณ 1 กม.
  • 2. ถนนย่อย เป็นถนนที่สร้างแยกจากถนนใหญ่เชื่อมต่อกับถนนซอย กว้าง 4 - 6 เมตรห่างกันประมาณ 500 เมตร
  • 3. ถนนซอย เป็นถนนขนาดเล็กสร้างแยกจากถนนย่อย ใช้สำหรับขนผลผลิตจากแปลงปลูกไปสู่ที่รวบรวมผลผลิต ขนส่งวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมีไปสู่แปลงปลูก และใช้สำหรับการดูแลรักษาสวนทั่วไป ขนาดถนนกว้าง 3 - 4 เมตร ห่างกันตามความเหมาะสม

 

ในการเก็บเกี่ยวทะลายสดปาล์มน้ำมันไม่ควรใช้รถบรรทุก  หรือเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่วิ่งเก็บทะลายในระหว่างแถวของต้นปาล์มน้ำมัน เพราะจะไปทำลายระบบรากของปาล์มน้ำมัน

 

สำหรับปาล์มขนาดกลางละขนาดเล็ก อาจจะสร้างเพียงถนนเส้นหลักและถนนซอย ขนาดความกว้างตามความเหมาะสมของรถบรรทุกและเครื่องจักร

 

👉การทำทางระบายน้ำ

การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในบางช่วงจำเป็นต้องทำทางระบายน้ำ เนื่องจากการที่มีน้ำท่วมขังบริเวณโคนตันปาล์มน้ำมันมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันโดยตรง

 

ระบบระบายน้ำในสวนปาล์มน้ำมันควรออกแบบให้เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ระบายน้ำส่วนเกินออกจากแปลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้มากและเร็วที่สุด สภาพพื้นที่และชนิดหรือเนื้อดินจะเป็นตัวกำหนดระบบระบายน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน 

ทางระบายน้ำแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • 1. ทางระบายน้ำหลัก เป็นทางระบายน้ำขนาดใหญ่ รองรับน้ำจากทางระบายน้ำระหว่างแปลงให้ออกไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนมากสร้างขนาดกับถนนใหญ่ ขนาดปากร่องกว้าง 3.5 - 5 เมตร ท้องร่องกว้าง 1 เมตร ลึกประมาณ 2.50 เมตร
  • 2. ทางระบายน้ำระหว่างแปลง ควรสร้างให้ขนานกับถนนย่อย ขนาดปากร่องกว้าง 2.0 - 2.5 เมตร ท้องร่องกว้าง 0.6 - 1.0 เมตร ลึกประมาณ 1.2 - 1.8 เมตร
  • 3. ทางระบายน้ำระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน ขึ้นกับชนิดของดินในแต่ละแปลง ถ้าเป็นดินเหนียวมากๆ ขุดทางระบายน้ำทุกๆ  2 - 4 แถวปาล์มน้ำมัน ถ้าดินมีการระบายน้ำดีก็ขุดร่องระบายน้ำให้ห่างขึ้นเป็นทุกๆ 6 – 8 แถวปาล์มน้ำมัน หรือถ้าเป็นดินเนื้อหยาบอาจขุดร่องระบายน้ำทุกๆ 10 - 12 แถวปาล์มน้ำมัน

 

ที่มา : การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันปาล์ม  สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม