ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กยท.ร่วมกับ ม.สุรนารี ทดสอบ นำโดรนสำรวจพื้นที่สวนยาง ด้วยแสงเลเซอร์ คำนวณปริมาตรเนื้อไม้ที่แม่นยำ

การยางแห่งประเทศไทย ร่วม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดรนสำรวจพื้นที่สวนยางพาราของเกษตรกรอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ประสงค์โค่นยางเพื่อปลูกทดแทนใหม่ เพื่อคำนวณหาปริมาตรเนื้อไม้ขายและใช้ไลดาร์เรเซอร์สแกนต้นยางพารา เพื่อประเมินหาปริมาตรเนื้อไม้ให้ทราบปริมาตรและคำนวณน้ำหลักไม้ยางก่อนตัดขายให้กับกลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอม เป็นการยกระดับราคาไม้ยางพาราให้เกษตรกรที่ขอโค่นยางเพื่อปลูกใหม่กับการยางแห่งประเทศไทยปีละ 200,000 ไร่

โดรนสำรวจพื้นที่สวนยาง ด้วยแสงเลเซอร์ ทำงานอย่างไร

โดรนสำรวจพื้นที่ที่ใช้ไลดาร์เรเซอร์ส ทำงานโดยใช้หลักการของการตรวจจับระยะไกลด้วยแสงเลเซอร์ (Light Detection and Ranging: LiDAR) โดยโดรนจะติดตั้งเซนเซอร์ LiDAR ไว้ด้านหน้า เมื่อโดรนบินผ่านพื้นที่เป้าหมาย เซนเซอร์ LiDAR จะยิงลำแสงเลเซอร์ไปยังวัตถุบนพื้นดิน เมื่อลำแสงเลเซอร์กระทบวัตถุและสะท้อนกลับมา เซนเซอร์ LiDAR จะวัดระยะเวลาที่ลำแสงเลเซอร์ใช้ในการเดินทาง เพื่อคำนวณระยะห่างระหว่างโดรนกับวัตถุ และสร้างจุดข้อมูล (Point Cloud) ของวัตถุเหล่านั้นจุดข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประมวลผลเพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D Model) ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น

👉 การทำแผนที่ สามารถใช้สร้างแผนที่ความละเอียดสูงของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น การวางผังเมือง การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

👉 การตรวจวัด สามารถใช้ตรวจวัดความสูง รูปร่าง และขนาดของวัตถุต่างๆ บนพื้นดิน เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น สำรวจภูมิประเทศ ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และประเมินความเสียหาย

👉 การสำรวจ สามารถใช้สำรวจพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรืออันตราย เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น สำรวจพื้นที่ป่าไม้ สำรวจพื้นที่ใต้น้ำ และสำรวจพื้นที่ที่ถูกทำลายการใช้โดรนสำรวจพื้นที่ที่ใช้ไลดาร์เรเซอร์ส ในการคำนวณปริมาตรเนื้อไม้ ในสวนยางพารา ก่อนจะโค่นขาย มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

👉รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย โดรนสามารถบินสำรวจพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและอุปกรณ์สำรวจแบบเดิม

👉แม่นยำและเชื่อถือได้ เทคโนโลยี LiDAR ช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองสามมิติที่มีความแม่นยำสูง

👉เข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก โดรนสามารถบินสำรวจพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรืออันตราย เช่น พื้นที่ที่มีภูมิประเทศขรุขระ หรือพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย

 

อย่างไรก็ตาม การใช้โดรนสำรวจพื้นที่ที่ใช้ไลดาร์เรเซอร์ส ในการคำนวณปริมาตรเนื้อไม้ สวนยางพารา ก่อนจะโค่นขาย ยังมีข้อจำกัดบางประการ คือต้นทุนอุปกรณ์ อุปกรณ์โดรนและเซนเซอร์ LiDAR มีราคาค่อนข้างสูง ทักษะการใช้งาน ต้องใช้ผู้ที่มีทักษะในการบินโดรนและประมวลผลข้อมูล LiDAR

 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม