ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

หนุนเกษตรกรรายละ 2,000 บาท ดันอาชีพเสริมในสวนยาง สร้างรายได้ระยะยาว

กยท. สนับสนุนงบม 16 ล้าน มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร พัฒนาอาชีพเสริม สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตระยะยาว สอดรับนโยบายรัฐ

 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท. มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางมีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ลดผลกระทบในช่วงที่ยางพาราให้ผลผลิตน้อย สามารถสร้างรายได้ในระยะยาว นำไปสู่การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร ตามมาตรการการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาว 

จากแนวทางการผลักดันอาชีพเสริมชาวสวนยาง กยท. จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาสู่ปีที่ โดยในปี 2567 นี้ กยท. ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 16,000,000 บาท เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการลงทุน จัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงดำเนินการอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบอาชีพเสริมตามความต้องการควบคู่ไปกับการกรีดยาง เป็นทางเลือกที่จะทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้ และยังสร้างความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยาง ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และเป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ชาวสวนยางอีกทางหนึ่ง 


ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้และเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตจาก กยท. รายละ 2,000 บาท เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการเริ่มต้นสร้างอาชีพเสริม ทั้งด้านพืช อาทิ การปลูกไม้ยืนต้น ผัก ผลไม้ ด้านปศุสัตว์ อาทิ การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงผึ้งโรง เลี้ยงสัตว์ในสวนยาง ด้านประมง เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงกบและปลาหมอในกระชังบก และสามารถจำหน่ายผลผลิตในตลาดสินค้าทางการเกษตรของชุมชนได้ จากที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเงินที่กยท. จัดสรรให้เกษตรกรแต่ละราย สามารถสร้างรายได้เป็นเม็ดเงินตอบแทนให้เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

กยท. เล็งเห็นความสำคัญของความเป็นอยู่เกษตรกรชาวสวนยาง และยังคงดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง หากเกษตรกรรายใดสนใจการทำอาชีพเสริมในสวนยางพารา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กยท. ทุกสาขาใกล้บ้าน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม